Leveringen - 258014-2022

13/05/2022    S93

Noord-Macedonië-Skopje: Elektriciteit

2022/S 093-258014

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: City of Skopje
Postadres: bul.Ilinden 82, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK008 Скопски / Skopski
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: javni.nabavki@skopje.gov.mk
Telefoon: +389 23297222/+389 23297240
Fax: +389 23297292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.skopje.gov.mk
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supplier of electricity for the needs of the City of Skopje for a period of one year

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 169 491 525.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 169 491 525.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022