Leveringen - 258018-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Nykøbing: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2020/S 106-258018

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-202995)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Guldborgsund Varme A/S
Nationaal identificatienummer: 32559956
Postadres: Gaabensevej 116
Plaats: Nykøbing F
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 4800
Land: Denemarken
Contactpersoon: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefoon: +45 52344335

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd23db26-0661-4f18-b1ec-0cd06d22bbb7/homepage

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af rammeaftale om levering af fjernvarmerør, komponenter mv.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Guldborgsund Varme A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, diverse komponenter samt montering heraf (herefter "Rammeaftalen").

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-202995

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 27/05/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ordregiver forlænger tilbudsfristen til den 8. juni 2020, kl. 12:00