Leveringen - 258023-2020

03/06/2020    S106

Hongarije-Boedapest: Bevestigingsmiddelen

2020/S 106-258023

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-105167)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefoon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rögzítéstechnikai anyagok szállítása

Referentienummer: EKR000133322020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44530000 Bevestigingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mennyiség: 5 018 277 mennyiségi egység/12 hónap, 20 073 108 mennyiségi egység/48 hónap.

A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-105167

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás – ajánlattételi határidő – módosítása mellett a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás részét (ajánlati árak táblázata) is módosítani fogja.