Servicios - 258048-2020

03/06/2020    S106

Polonia-Poznań: Servicios de diseño de tuberías

2020/S 106-258048

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Aquanet S.A
Dirección postal: ul. Dolna Wilda 126
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-492
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Turzańska-Oleksyn
Correo electrónico: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Teléfono: +48 618359233
Fax: +48 618359321
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku

Número de referencia: Z/44/2020
II.1.2)Código CPV principal
71322200 Servicios de diseño de tuberías
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418 Poznański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

POLSKA, Czerwonak, ul. Morenowa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czerwonak w ramach zadania inwestycyjnego 5-01-16-143-1 Czerwonak – kanalizacja sanitarna w ul. Morenowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin realizacji zamówienia: do 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100 %.

3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 i 8 Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16);

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 Pzp oraz oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

3. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.4–7.6 SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający:

a) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a) projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba);

b) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba);

c) projektant branży drogowej (minimum 1 osoba);

d) projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba).

Szczegółowe wymagania dotyczące osób w ppkt a–d podano w SIWZ pkt 6.2.3.1.

Zamawiający dopuszcza, aby funkcje: projektanta branży sanitarnej, projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, projektanta branży drogowej, projektanta branży elektrycznej były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia.

2. Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać.

Warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/07/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/07/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Transmisja z otwarcia ofert on-line będzie dostępna pod adresem:

Nazywo.aquanet.pl/otwarcieofertZ442020

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert poprzez transmisję on-line z otwarcia ofert. Transmisja jest dostępna dla wszystkich i nie wymaga logowania ani hasła.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

2. Informacje, które należy podać w JEDZ zostały szczegółowo opisane w pkt 7.1.a SIWZ.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert oraz JEDZ, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powyżej, jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku awarii platformy e-Zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl.

4. Szczegóły funkcjonowania platformy e-Zamawiający zostały opisane w instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

6. Kompletna oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik;

Uwaga!

Formularz oferty to załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Formularz generowany przez platformę e-Zamawiający jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty.

W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), a formularzem generowanym przez platformę e-Zamawiający jako wiążącą Zamawiający uzna treść załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ.

b) wypełniony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik;

c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa;

d) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego zobowiązania.

7. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w SIWZ oraz Instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/05/2020