Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 258105-2016

27/07/2016    S143

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно нивото на безопасност на специфичните изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби

2016/S 143-258105

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate D: Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Пощенски адрес: DM 28 3/56
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Petra Doubkova
Електронна поща: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
Телефон: +32 22969303
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1750
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1750
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Транспорт.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно нивото на безопасност на специфичните изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби.

II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Като следва резултата и предложенията на няколко проучвания на ЕАМБ относно устойчивост при повреда (по-специално ЕАМБ 2 и ЕАМБ 3) и тяхното усвояване на международно ниво, проучването ще представи конкретно доказателство за: а) потенциалната разлика относно безопасността между SOLAS 2009 (изменен) и Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; и б) въздействията на актуализирането или отмяната на Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 330 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Помещенията на доставчика и места за срещи.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта е да се подкрепи прегледа на Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Изпълнителят трябва да предложи формулировка за изисквания индекс на подраздел R за ро-ро пътнически кораби, което ще осигури еквивалентно ниво на безопасност до това, постигнато в целия флот, който попада в обхвата на това проучване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 16
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/10/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/10/2016
Местно време: 11:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2016