Diensten - 258107-2016

27/07/2016    S143

Italië-Ispra: Diensten inzake bijstand bij het beheer van het ontmantelings‑ en afvalbeheerprogramma van JRC-Ispra

2016/S 143-258107

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC)
Postadres: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Plaats: Ispra VA
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1650
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake bijstand bij het beheer van het ontmantelings‑ en afvalbeheerprogramma van JRC-Ispra.

Referentienummer: JRC/IPR/2016/G.III.9/5008/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71244000 Kostenberekening en -bewaking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Diensten ter plaatse ter ondersteuning van het beheer van het ontmantelings- en afvalbeheerprogramma en projecten op de volgende gebieden:

1. bijstand bij het plannen en monitoren van programma's en projecten;

2. kostenbeheer van projecten en programma's;

3. risicobeheer van projecten en programma's;

4. correctief en evolutief onderhoud (van de projectmanagementtool).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

JRC, standplaats Ispra, Italië.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bijstand bij de programma- en projectplanning, beheer van de middelen en risicoanalyse van programma's en projecten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt driemaal automatisch voor 24 maanden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/09/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Kamer 7, bij de ingang van de JRC-standplaats Ispra (tweede verdieping boven de ingang van het onthaal van het JRC).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.

maximaal 2 personen per inschrijver. Het verzoek moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort vóór 16.9.2016 naar het contactpunt worden gestuurd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is een niet-verplicht bezoek ter plaatse gepland op 30.8.2016 (10:30). Het verzoek om hieraan deel te nemen moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort vóór 24.8.2016 naar het contactpunt worden gestuurd.

Documenten en mededelingen in verband met deze procedure zijn gratis beschikbaar op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1650

Bijkomende inlichtingen en antwoorden op verzoeken om verduidelijkingen zullen hierop worden bekendgemaakt. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de ondernemers om de website op regelmatige basis te controleren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/07/2016