Služby - 258108-2016

27/07/2016    S143

Belgie-Brusel: Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě

2016/S 143-258108

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for the Environment
Poštovní adresa: BU 9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1758
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě.

Spisové číslo: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky na služby je podpora GŘ pro životní prostředí týkající se technických, vědeckých a společensko-hospodářských aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy v souvislosti s prováděním nelegislativních pilířů tematické strategie o půdě a podporou evropského partnerství v oblasti půdy. Tato zakázka bude konkrétně řešit konkrétní potřeby související s:

— vypracováním zpráv týkajících se vědeckých, technických a společensko-hospodářských aspektů ochrany půdy a udržitelného využití půdy (klastr 1),

— organizací a zajištěním obsahu internetové prezentace Europa a kolaborativní webové wiki platformy o nástrojích politiky související s půdou (klastr 2),

— podporou pro pořádání workshopů (klastr 3).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 360 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Klastr 1: tvorba zpráv týkajících se vědeckých, technických a společensko-hospodářských aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy. Tento klastr se týká vypracování hloubkových zpráv a souhrnů strategií, které budou řešit vědecké aspekty ochrany funkcí půdy a souvisejících služeb ekosystému a udržitelného využívání půdy. Tato práce bude vycházet ze sestavy stávajících informací (vědecké literatury, zpráv výzkumných projektů a orgánů EU) doplněných o nové informace. Měla by být provedena v podmínkách těsné koordinace s GŘ pro životní prostředí a jejími poskytovateli znalostí (zvláště pak Společným výzkumným střediskem a Evropskou agenturou pro životní prostředí). Celkem vypracuje zhotovitel 9 dokumentů v průběhu trvání zakázky (3 roky), z toho 6 hloubkových zpráv (v rozsahu maximálně 60 stran) a 3 strategických shrnutí (v rozsahu maximálně 20 stran), rovnoměrně rozvržených do celé doby trvání zakázky (viz tabulka v bodě 3.8).

Klastr 2: organizace a zajištění obsahu internetové prezentace Europa a kolaborativní internetové wiki platformy o nástrojích strategie v oblasti půdy. Požaduje se podpora v případě přezkoumání a aktualizace organizace a ukládání elektronických dokumentů na internetové wiki platformě týkající se půdy (soutok v souvislosti s její flexibilní platformou) a na internetové prezentaci o půdě na adrese www.europa.eu

Klastr 3: podpora uspořádání workshopů. Bude se požadovat zajištění logistické podpory uspořádání workshopů pro projednání tématu, které bude řešeno v rámci klastru 1; tím pádem budou jako podklady pro tento workshop použity zprávy vypracované v rámci klastru 1. Počítá se s 2 semináři, které budou uspořádány každý rok pro maximálně 70 účastníků. Budou konat v Evropě buď v Bruselu nebo ve městě EU, které je srovnatelně přístupné. Doba trvání každého z nich bude maximálně 2 dny. Pořádání workshopu si vyžádá přítomnost zhotovitele: alespoň 2 zaměstnanci by měli být přítomni na místě během workshopu a zajistit následující úkoly: příprava jednacího řádu a vytipování/navázání kontaktu s potenciálními řečníky v úzké spolupráci s Komisí; zaslání elektronickou poštou pozvánek a podkladů, kontaktování řečníků; usnadňování jednání v rámci workshopu; příprava sborníku z workshopu, vypracování závěrečného dokumentu Komise a jeho dotažení při zohlednění připomínek Komise; zajištění jednací místnosti; zajištění občerstvení (přestávky na kávu a čaj, alespoň 2 denně, a pracovního oběda každý den); návrh řečníků (až 6 na každý workshop). Náklady na řečníky mimo Komisi budou hrazeny na základě smlouvy včetně nezbytných cestovních dokladů, které budou hrazeny předem (podle cen letenek pro ekonomickou třídu nebo jízdenek na železnici pro první třídu), a zajištění ubytování v hotelu (nanejvýš n + 1 noc, přičemž n se rovná počtu dní jednání).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 360 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace (viz body 1.1 a 1.7 specifikací nabídkového řízení).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/09/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2016
Místní čas: 10:30
Místo:

avenue de Beaulieu 5, Room D, 1160 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci každého uchazeče (výdaje nebudou hrazeny).

Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: env-tenders@ec.europa.eu

V jiném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

Dokumentace k výběrovému řízení bude zpřístupněna ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/07/2016