Υπηρεσίες - 258108-2016

27/07/2016    S143

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά στην εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος

2016/S 143-258108

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for the Environment
Ταχ. διεύθυνση: BU 9 01/005
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: env-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1758
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά στην εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος.

Αριθμός αναφοράς: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90700000 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η στήριξη της ΓΔ Περιβάλλοντος όσον αφορά στις τεχνικές, επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της προστασίας του εδάφους και της αειφόρου χρήσης της γης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μη νομοθετικών πυλώνων της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος, καθώς και η στήριξη της υλοποίησης της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για το έδαφος. Ειδικότερα, η σύμβαση υπηρεσιών θα καλύπτει τις ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με:

— την παραγωγή εκθέσεων σχετικά με τις επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της προστασίας του εδάφους και της αειφόρου χρήσης της γης (δέσμη 1),

— την οργάνωση και παροχή περιεχομένου για τον δικτυακό τόπο Europa και την πλατφόρμα διαδικτυακής συνεργασίας wiki σχετικά με μέσα πολιτικής που σχετίζονται με το έδαφος (δέσμη 2),

— τη στήριξη της οργάνωσης εργαστηρίων (δέσμη 3).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εκτός έδρας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δέσμη 1: παραγωγή εκθέσεων σχετικά με τις επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της προστασίας του εδάφους και της αειφόρου χρήσης της γης. Η δέσμη αυτή σχετίζεται με τη σύνταξη διεξοδικών εκθέσεων και ενημερώσεων πολιτικής, οι οποίες αναλύουν τις επιστημονικές πτυχές των εργασιών προστασίας του εδάφους και σχετικές υπηρεσίες αναφορικά με το οικοσύστημα και την αειφόρο χρήση της γης. Οι εν λόγω εργασίες θα βασίζονται στη σύνθεση υπαρχουσών πληροφοριών (επιστημονικής βιβλιογραφίας, εκθέσεων ερευνητικών έργων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ) οι οποίες θα συμπληρώνονται με νέες πληροφορίες. Θα αναληφθούν σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ Περιβάλλοντος και τους φορείς άντλησης γνώσεων που διαθέτει (πιο συγκεκριμένα το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος). Συνολικά ο ανάδοχος θα κληθεί να συντάξει 9 έγγραφα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης (3 έτη) εκ των οποίων 6 εις βάθος εκθέσεις (οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 60 σελίδες) και 3 ενημερώσεις πολιτικής (οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 20 σελίδες), ισομερώς κατανεμημένα κατά τη διάρκεια της σύμβασης (βλέπε πίνακα στο σημείο 3.8).

Δέσμη 2: οργάνωση και παροχή περιεχομένου για τον δικτυακό τόπο Europa και την πλατφόρμα διαδικτυακής συνεργασίας wiki σχετικά με μέσα πολιτικής που σχετίζονται με το έδαφος. Ζητείται στήριξη για την αναθεώρηση και ενημέρωση της οργάνωσης και αποθήκευσης ηλεκτρονικών εγγράφων στην διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας wiki σχετικά με το έδαφος (συμβολή στο πλαίσιο της ευέλικτης πλατφόρμας της) και τη σελίδα σχετικά με το έδαφος του δικτυακού τόπου www.europa.eu

Δέσμη 3: στήριξη της οργάνωσης εργαστηρίων. Ζητείται η παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για την οργάνωση εργαστηρίων με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που θα έχουν ήδη αναλυθεί στο πλαίσιο της δέσμης 1. Κατά συνέπεια οι εκθέσεις που θα συνταχθούν στο πλαίσιο της δέσμης 1 θα χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά έγγραφα για το εργαστήριο. Πρόκειται να οργανωθούν 2 εργαστήρια ετησίως για ανώτατο αριθμό 70 συμμετεχόντων. Θα πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, είτε στις Βρυξέλλες είτε σε πόλη της ΕΕ που θα παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προσβασιμότητας. Η μέγιστη διάρκεια θα είναι 2 ημέρες το καθένα. Η οργάνωση εργαστηρίου απαιτεί τη συμμετοχή του αναδόχου: τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού πρέπει να παρίστανται επί τόπου κατά το εργαστήριο και να εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα: προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης και εντοπισμός/επικοινωνία με πιθανούς ομιλητές σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, αποστολή προσκλήσεων και υποστηρικτικών εγγράφων μέσω e-mail, επικοινωνία με ομιλητές, διευκόλυνση των συνεδριάσεων του εργαστηρίου, προετοιμασία πρακτικών εργαστηρίου, σύνταξη συμπερασματικού εγγράφου της Επιτροπής και οριστικοποίησή του λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις της Επιτροπής, παροχή του χώρου συνεδρίασης, παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (διαλειμμάτων για καφέ και τσάι, τουλάχιστον 2 ημερησίως, και ενός γεύματος εργασίας την ημέρα), διατύπωση προτάσεων σχετικά με ομιλητές (έως 6 ανά εργαστήριο). Το κόστος των ομιλητών που δεν προέρχονται από την Επιτροπή θα καλύπτεται από τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων προπληρωμένων εισιτηρίων μετακίνησης (βάσει της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικής θέσης ή σιδηροδρομικών εισιτηρίων πρώτης θέσης) καθώς και της οργάνωσης και πληρωμής της διαμονής σε ξενοδοχείο (κατ' ανώτατο όριο n + 1 νύχτα, όπου n ισούται με τον αριθμό ημερών της συνεδρίασης).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα διαγωνισμού (βλέπε σημεία 1.1 και 1.7 της συγγραφής υποχρεώσεων).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/09/2016
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/09/2016
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

avenue de Beaulieu 5, Room D, 1160 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (δεν καλύπτονται τυχόν δαπάνες).

Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: env-tenders@ec.europa.eu

Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις της.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28.10.2015, (δημοσιονομικός κανονισμός), κατά την περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για συμπληρωματικές υπηρεσίες (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού) για νέες υπηρεσίες ή εργασίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών με αυτές που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ή εργασίες συνάδουν με ένα βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση μετά τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 134.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1.

Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/07/2016