Usługi - 258117-2016

27/07/2016    S143

Luksemburg-Luksemburg: AO 10653 — „Pomoc redakcyjna w produkcji, tłumaczeniu i utrzymaniu zbioru streszczeń prawodawstwa UE”

2016/S 143-258117

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2, rue Mercier
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod pocztowy: 2985
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Wojciech Kałamarz
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944331
Faks: +352 292942672
Adresy internetowe:
Główny adres: http://publications.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1574
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1574
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 10653 — „Pomoc redakcyjna w produkcji, tłumaczeniu i utrzymaniu zbioru streszczeń prawodawstwa UE”

Numer referencyjny: 10653.
II.1.2)Główny kod CPV
79130000 Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem przedmiotowego zamówienia jest uzyskanie pomocy ze strony wykonawcy zewnętrznego w opracowywaniu, aktualizacji, przeredagowywaniu, tłumaczeniu i, zasadniczo, zadaniach związanych z utrzymaniem zbioru streszczeń prawodawstwa UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79131000 Usługi w zakresie dokumentów
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie jest wielokrotną umową ramową o usługi w „systemie kaskadowym z okresem przygotowawczym” o tytule: „Pomoc redakcyjna w produkcji, tłumaczeniu i utrzymaniu zbioru streszczeń prawodawstwa UE”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumentacja zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata: 3-miesięczny okres przygotowawczy.
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2016
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. dokumentacja zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje należy składać za pośrednictwem serwisu eTendering pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1574

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2016