Diensten - 258172-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure voor de gunning van een concessie 

Frankrijk-Rueil-Malmaison: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2020/S 106-258172

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 034-081514)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Rueil-Malmaison
Postadres: Hôtel de Ville, 13 boulevard du Maréchal Foch
Plaats: Rueil-Malmaison
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92501
Land: Frankrijk
E-mail: Marches.publics@mairie-rueilmalmaison.fr
Telefoon: +33 147145409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.villederueil.fr/fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat de concession du service public de chauffage urbain

Referentienummer: 20008_DSP_RCU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50721000 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La Commune de Rueil-Malmaison a décidé de concéder le financement, la réalisation et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain sur la ville. Toutes les missions confiées au concessionnaire sont précisées dans le projet de contrat figurant dans le DCE.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 034-081514

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: