Leveringen - 258191-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Polen-Warschau: Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

2020/S 106-258191

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 088-211062)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspektorat Uzbrojenia
Postadres: ul. Królewska 1/7
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-909 (dla przesyłek kurierskich: 00-065 Warszawa)
Land: Polen
Contactpersoon: Inspektorat Uzbrojenia
E-mail: iu.stlad@mon.gov.pl
Telefoon: +48 261879385
Fax: +48 261873444

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.iu.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego (ciągnik + naczepa niskopodwoziowa)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35400000 Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Zamawiający stosuje do zamówienia krajowe procedury dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” (tekst jednolity ustawy Pzp – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. poz. 1843) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z późn. zm.).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego (ciągnik + naczepa niskopodwoziowa), zwanego dalej „zestaw” w ilości 31 zestawów. Zamawiający przewiduje opcję zwiększenia zakresu zamówienia o dostawę dodatkowych 78 zestawów. Informacje o opcji w sekcji II.2.2 ogłoszenia o zamówieniu.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać w szczególności następujące wymagania:

1) zestaw musi być nowy – dopuszcza się, aby pojazdy składowe (ciągnik, naczepa) pochodziły z produkcji II półrocza roku poprzedzającego rok dostawy;

2) ładowność naczepy zestawu powinna wynosić minimum 60 ton. Naczepa powinna zapewnić przewóz czołgu z rodziny Challenger/Leopard. Dopuszcza się stosowanie platformy o zmiennej szerokości;

3) zestaw powinien być zdolny do pokonywania przeszkody wodnej (brodzenie) o głębokości nie mniejszej niż 750 mm;

4) koła zestawu powinny być wyposażone we wkładki umożliwiające jazdę przy braku ciśnienia w ogumieniu (np. typu Run-Flat);

5) ciągnik powinien być wyposażony w układ napędowy z napędem na wszystkie koła jezdne;

6) kabina ciągnika powinna być wyposażona w co najmniej 2 miejsca siedzące (kierowca i pasażer);

7) pożądanym jest by kabina ciągnika posiadała:

(i) dodatkowe (trzecie) miejsce siedzące,

(ii) właz dachowy umożliwiający ewakuację ludzi z kabiny.

4. Wraz z dostawą wykonawca przeprowadzi szkolenia użytkowników zestawu.

5. Przedmiot zamówienia zawiera świadczenie usług naprawy, obsługi i konserwacji w okresie gwarancji realizowane poprzez autoryzowane warsztaty na i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane przez wykonawcę.

6. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia określone będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Zamawiający przekaże SIWZ wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-211062

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

11. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie). Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dostawa zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Nr postępowania: IU/42/X-75/ZO/POOiB/DOS/SS/2020. Nie otwierać przed 16.6.2020, godz. 11.00" oraz opatrzone nazwą wykonawcy i jego danymi adresowymi.

Te lezen:

11. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie). Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dostawa zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Nr postępowania: IU/42/X-75/ZO/POOiB/DOS/SS/2020. Nie otwierać przed 30.6.2020, godz. 11.00" oraz opatrzone nazwą wykonawcy i jego danymi adresowymi.

Afdelingsnummer: IV.3.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
In plaats van:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: