Leveringen - 258193-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Tsjechië-Praag: Instrument Landing System (ILS)

2020/S 106-258193

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerstvo obrany
Nationaal identificatienummer: 60162694
Postadres: Tychonova 221/1
Plaats: Praha (Hradčany)
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: nám. Svobody 471/4
Ter attentie van: Ing. Romana Straková
E-mail: strakovar@army.cz
Telefoon: +420 973225132

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.army.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronische toegang tot informatie : https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011217

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34963000 Instrument Landing System (ILS), 34965000 Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur)

Beschrijving
Instrument Landing System (ILS) .
Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur) .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
8.7.2020 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Tsjechisch.