Leveringen - 258194-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Tampere: Elektrotechnische uitrusting

2020/S 106-258194

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: Hatanpään valtatie 30
Plaats: Tampere
Postcode: FI-fi-33541
Land: Finland
E-mail: purchase1.fdflogcom@mil.fi

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.puolustusvoimat.fi

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=296818&tpk=b6e09baa-c4b2-4349-99b5-7ef6e81af27c

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31730000 Elektrotechnische uitrusting - FB01

Beschrijving
Elektrotechnische uitrusting .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.7.2020 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Fins.