Leveringen - 258197-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Pyrotechniek

2020/S 106-258197

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo obrany
Nationaal identificatienummer: 60162694
Postadres: Tychonova 221/1
Plaats: Praha
Postcode: 160 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, OVPozS a KIS, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
Ter attentie van: Marta Drvotová
E-mail: drvotovm@army.cz
Telefoon: +420 973225094
Fax: +420 973225105

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://army.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronische toegang tot informatie : https://nen.nipez.cz/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://nen.nipez.cz/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Reprodukce systému dálkového odpalu
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: VZ 5512 Štěpánov
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Předmětem veřejné zakázky je dodat 14 ks souprav dálkového odpalu nové generace.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39225500 Pyrotechniek

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 16 272 564,00 CZK
Met btw. Btw-tarief (%) 21

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
40280/2018-1350
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2019/S 236-580380 van 6.12.2019

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Titel: Reprodukce systému dálkového odpalu
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
18.5.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Elmes Praha, s.r.o.
Postadres: Hekrova 851
Plaats: Praha 4
Postcode: 149 00
Land: Tsjechië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 16 272 564,00 CZK
Met btw. Btw-tarief (%) 21
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.5.2020