Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 258202-2020

Normál nézet megjelenítése

03/06/2020    S106

Magyarország-Budapest: Katonai repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2020/S 106-258202

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK27368
Postai cím: Schweidel utca 2–4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fail Kinga vezérigazgató
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK27368
Postai cím: Schweidel utca 2–4. Dokumentum Átvevő Helyiség
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Központi beszerző szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Központi beszerző szervként honvédelem, rendvédelem és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Postai cím: Mészáros Lázár utca 2.
Város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés „Közepes szállítórepülőgépek fenntartása 2020–2025” tárgyban
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: — Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász u. 37–39.),
— Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (6000 Kecskemét, Reptéri út 4.)
— Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér,
— A közepes szállítórepülőgépek esetenkénti települési állomása.

NUTS-kód HU110 Budapest,HU331 Bács-Kiskun

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Magyar Honvédség által üzemeltetett Airbus A319-112 típusú közepes szállítórepülőgépek folyamatos légialkalmasságának, üzemképességének, teljeskörű logisztikai támogatásának biztosítása
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50650000 Katonai repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, 34730000 Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Keretösszeg: nettó 13 853 387 948 Ft, azaz bruttó 17 593 802 694 Ft
Keretösszeg tervezett éves felhasználása:
2020 nettó 281 924 722 Ft, azaz bruttó 358 044 397 Ft keretösszeg
2021 nettó 4 343 116 769 Ft, azaz bruttó 5 515 758 297 Ft keretösszeg
2022 nettó 1 968 503 937 Ft, azaz bruttó 2 500 000 000 Ft keretösszeg
2023 nettó 1 746 456 693 Ft, azaz bruttó 2 218 000 000 Ft keretösszeg
2024 nettó 2 733 070 866 Ft, azaz bruttó 3 471 000 000 Ft keretösszeg
2025 nettó 2 780 314 961 Ft, azaz bruttó 3 531 000 000 Ft keretösszeg
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kitöltésére.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.7.2020. Befejezés 31.3.2026

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Vállalkozót a Ptk. 6:186-187. § alapján kötbér fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben Vállalkozó a szerződést olyan okból kifolyólag, melyért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni.
A Vállalkozó vállalja, hogy a reklamáció elfogadását követően a Szolgáltatások keretében biztosított berendezésekben bekövetkezett hiba esetén legfeljebb 30 nap alatt, köteles megjavítani a meghibásodott berendezést. Amennyiben ez nem lehetséges, Vállalkozó csere-berendezést köteles biztosítani, melynek műszaki paraméterei legalább a meghibásodott berendezés hátralevő üzemidejét biztosítani tudja. Ez alól kivételt képez a futómű, hajtómű és segédhajtómű, mely eseteket a Felek külön megállapodásban rendeznek.
A fentiek nem teljesítése esetén Vállakozót hibás teljesítés kötbér terheli.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól.
A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Vállalkozó az átalánydíjas szolgáltatásokkal kapcsolatban maximális mértékű késedelmi kötbér kiszabására két hónapban is sor kerül, az eseti megrendelések teljesítése esetén a teljesítési határidőt legalább 90 nappal meghaladja, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az Ajánlattételi felhívás mellékletét képező a szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla/részszámla kiegyenlítése a teljesítést követően, a Nyertes Ajánlattevő által kiállított számla/részszámla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak alapján, a MÁK fizetési szabályai szerint történik. A kifizetés pénzneme a forint.
Az átutalástól eltérő fizetési módot Ajánlatkérő nem tud elfogadni.
Ajánlatkérő előleget biztosít.
Ajánlatkérő hivatkozik a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 101. §-ra.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni – valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint a 2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. A beszerzés tárgyát képező eszközök a 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet X. fejezet (ML 10), valamint a XXIV. fejezet (ML 24) és a 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet X. fejezet, valamint a XXIV. fejezet alá tartoznak,
— A Vbt. 46. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát MAGYARORSZÁGi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő MAGYARORSZÁGon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozatát kell benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni – valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint a 2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. A beszerzés tárgyát képező eszközök a 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet X. fejezet (ML 10), valamint a XXIV. fejezet (ML 24) és a 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet X. fejezet, valamint a XXIV. fejezet alá tartoznak,
— A Vbt. 46. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát MAGYARORSZÁGi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő MAGYARORSZÁGon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozatát kell benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
– Mióta vezeti az Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
– Pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
– Fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– Pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorba állítás.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
A Részvételi felhívás feladásának időpontját a VI.5) pont tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1.) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
– Mióta vezeti az Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
– Pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
– Fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– Pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorba állítás.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
A Részvételi felhívás feladásának időpontját a VI.5) pont tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1.) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontja szerint ismertesse a beszerzés tárgyához illeszkedő (Airbus A319 típusú légijárművek javítása, karbantartása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításait.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát,
— a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a szerződés tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a szerződésszerű teljesítés időpontját („kezdés és befejezés tól - ig” év, hó, nap),
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
MSZ2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján mutassa be a rendelkezésére álló Airbus A319 típusú légijárművek karbantartására alkalmas infrastruktúráját. Ennek igazolására Részvételre jelentkező nyújtsa be részvételi jelentkezésébe a karbantartó szervezet működési szabályzatáról (MOE) szóló illetékes hatóság általi érvényes jóváhagyás másolati példányát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
MSZ1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban Airbus A319 típusú légijárművek javítására, karbantartására vonatkozó összesen legalább nettó 3 000 000 000 Ft értékű, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A referencia több szerződéssel is igazolható.
Amennyiben a referenciában szerepeltetett ellenszolgáltatás nem forintban kerül meghatározásra, a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
MSZ2.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik működő, alkalmazásban lévő Airbus A319 típusú légijárművek karbantartására alkalmas infrastruktúrával.
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az Ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontja szerint ismertesse a beszerzés tárgyához illeszkedő (Airbus A319 típusú légijárművek javítása, karbantartása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításait.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát,
— a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a szerződés tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a szerződésszerű teljesítés időpontját („kezdés és befejezés tól - ig” év, hó, nap),
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
MSZ2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján mutassa be rendelkezésére a álló Airbus A319 típusú légijárművek karbantartására alkalmas infrastruktúráját. Ennek igazolására Részvételre jelentkező nyújtsa be részvételi jelentkezésébe a karbantartó szervezet működési szabályzatáról (MOE) szóló illetékes hatóság általi érvényes jóváhagyás másolati példányát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
MSZ1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban Airbus A319 típusú légijárművek javítására, karbantartására vonatkozó összesen legalább nettó 3 000 000 000 Ft értékű, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A referencia több szerződéssel is igazolható.
Amennyiben a referenciában szerepeltetett ellenszolgáltatás nem forintban kerül meghatározásra, a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
MSZ2.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik működő, alkalmazásban lévő Airbus A319 típusú légijárművek karbantartására alkalmas infrastruktúrával.
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az Ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Gyorsított tárgyalásos
A Magyar Honvédség közepes személyszállító repülőgép képességének folyamatos biztosítása kiemelt fontossággal bír.
A repülőgépek üzemeltetése, folyamatos légi alkalmasságának fenntartása érdekében előre nem látható többlet feladatok, valamint a rendkívüli járványhelyzettel kapcsolatosan megnövekedett igénybevétel forrásigénye miatt a meglévő szerződés keretösszege idő előtt felhasználásra került. A közepes szállítórepülőgép képesség folyamatos biztosítása érdekében az azonnali szerződéskötés a Magyar Honvédség számára elengedhetetlen.
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár (nettó, HUF). Súlyszám 7

2. Jutalék (%). Súlyszám 3

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
1-012/2020
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.6.2020 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Vbt. 12. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő a beszerzési eljárást az A. melléklet IV. pontjában megjelölt, Magyar Honvédség Parancsnoksága (8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.) nevében önállóan folytatja le. A szerződés aláírására a Magyar Honvédség Parancsnokának képviselője jogosult.
2. A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik.
Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére. Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő
Ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
3. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
— A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. File) is,
— A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
— a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
— roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
— folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
— az oldalakat leszignálva,
— zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással),
— A borítékon fel kell tüntetni:
Részvételi jelentkezés „Közepes szállítórepülőgépek fenntartása 2020–2025” tárgyú beszerzési eljáráshoz, Az eljárás azonosítót, "Csak bizottságilag bontható” feliratot.
— Az Eljárás azonosítója: „1-012/2020” Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó- dokumentumon fel kell tüntetni,
— A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
— a cég nevét,
— a cég címét,
— a cég elérhetőségét,
— cégszerű aláírást,
— kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
4. Egyéb információk:
A Vbt. 10. § alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. Ez esetben a közösen részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy – a beszerzési eljárásban a közösen részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult – képviselőt megbízni. A közösen részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közösen részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Vbt. az Ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:
— Az ajánlat tárgyát,
— A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely),
— A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését,
— A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást,
— A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek,
— Közös ajánlattevők tagjai között, a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
— A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:
— Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli,
— A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá,
— Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli
— a megállapodásnak a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet – a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében – a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal nappal kell megadni.
A Vbt. 52. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő és a Részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint az 57. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és (3) bekezdés szerinti elemeket.
A Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdése alapján Az Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja.
A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének – annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi – új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek.

Részvételre jelentkező a Részvételi dokumentációt az beszerzes@vbuzrt.hu e-mail-címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Részvételi felhívás II.3) pontjában megadott kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja.
5. Ajánlatkérő által a Részvételi felhívás IV.2.1) pontban megadott bírálat szempontokkal kapcsolatban az alábbakat határozza meg:
1.rsz.: Ajánlati ár (nettó, Ft) (fordított arányosítás)
2.rsz.: Jutalék (%) (fordított arányosítás)
Résszempontonként adható pontszám 1-10 pont.
Max. adható összpontszám: 100 pont.
6. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
– A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
– Részvételre jelentkezőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
– Részvételre jelentkező csatolja be részvételi jelentkezésébe a Részvételi dokumentáció 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő nyilatkozatokat.
– Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.
– Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőket, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertesként kihirdetésre kerülő Ajánlattevő, vagy alvállalkozója rendelkezzen a jelen beszerzési eljárás tárgyát képező Airbus A319-112 típusú légijárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök és berendezések kalibrálási feladatainak a végrehajtásához MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek megfelelő akkreditált kalibráló laborral. Ennek igazolására Részvételre jelentkező nyújtsa be részvételi jelentkezésében az érvényes akkreditálási okirat másolati példányát. Amennyiben ez a dokumentum nem áll rendelkezésre, úgy Részvételre jelentkező nyújtsa be saját vagy alvállalkozója nyilatkozatát arról, hogy a szerződés megkötéséig ez a dokumentum rendelkezésére fog állni. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy amennyiben ez a dokumentum legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig nem áll rendelkezésre, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nyertes Ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől.
– Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőket, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertesként kihirdetésre kerülő Ajánlattevő vagy alvállalkozója rendelkezzen a magyar katonai légügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel, amely megfelel a
PART-145 és a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet követelményeinek. A működési engedély terjedjen ki legalább az alábbiakra:
a) karbantartási és javítási szolgáltatások Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (1158 Budapest) és MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison (6000 Kecskemét, Reptéri út 4.)
b) „On the Job” képzés és
c) folyamatos légialkalmassági felügyeleti tevékenység folytatására.
Ennek igazolására Részvételre jelentkező nyújtsa be részvételi jelentkezésében ezen engedély másolati példányát. Amennyiben ez az engedély nem áll rendelkezésre vagy nem terjed ki valamennyi fent meghatározott tevékenységre, úgy Részvételre jelentkező nyújtsa be saját vagy alvállalkozója nyilatkozatát arról, hogy kezdeményezte a katonai légügyi hatóságnál az eljárás megindítását és a szerződés megkötéséig ez az engedély rendelkezésére áll. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy amennyiben az előírt engedély legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig nem áll rendelkezésre, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nyertes Ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől.
– Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőket, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertesként kihirdetésre kerülő Ajánlattevő, vagy alvállalkozója rendelkezzen PART-145 jóváhagyási bizonyítvánnyal. Ennek igazolására Részvételre jelentkező nyújtsa be részvételi jelentkezésében az érvényes bizonyítvány másolati példányát. Amennyiben ez a bizonyítvány legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig nem áll rendelkezésre, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nyertes Ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől.
– Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében nevezze meg a nemzetbiztonsági bevizsgáláson megfelelt projektvezető munkakört betöltő munkavállalóját és csatoljon be igazolást arról, hogy kockázatmentes szakvéleménnyel rendelkezik. Amennyiben Részvételre jelentkező projektvezető munkakört betöltő munkavállalója a részvételi határidő lejártakor nem rendelkezik kockázatmentes szakvéleménnyel, úgy Részvételre jelentkező nyújtson be nyilatkozatot, hogy nyertessége esetén projektvezető munkakört betöltő munkavállalója vonatkozásában a nemzetbiztonsági bevizsgálását kezdeményezi és a kockázatmentes szakvélemény a szerződéskötés időpontjára rendelkezésére áll. Amennyiben a kockázatmentes szakvélemény legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig nem áll rendelkezésre, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nyertes Ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől.
7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja a részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldését követő 5. munkanap.
8.Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Vbt. 2. § (3) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a beszerzési eljárásban nemzeti elbánást kell nyújtani.
Ajánlatkérő a Vbt. 59. § (2) bekezdés a)-b) pontjában biztosított alábbi kizárás lehetőségével él az eljárás folyamán, mely szerint:
„(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, és
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani."
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Vbt 142. §
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.5.2020