Diensten - 258202-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Hongarije-Boedapest: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten

2020/S 106-258202

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: AK27368
Postadres: Schweidel utca 2–4.
Plaats: Budapest
Postcode: 1118
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Fail Kinga vezérigazgató
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefoon: +36 13819400

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.
Nationaal identificatienummer: AK27368
Postadres: Schweidel utca 2–4. Dokumentum Átvevő Helyiség
Plaats: Budapest
Postcode: 1118
Land: Hongarije

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50650000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten, 34730000 Onderdelen voor vliegtuigen, ruimtevaartuigen en helikopters

Beschrijving
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten .
Onderdelen voor vliegtuigen, ruimtevaartuigen en helikopters .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
15.6.2020 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Hongaars.