Forniture - 258207-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Grudziądz: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2019/S 106-258207

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Waryńskiego 32-36
Città: Grudziądz
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 86-300
Paese: Polonia
E-mail: gz@gpp.grudziadz.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Città: Grudziądz
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 86-300
Paese: Polonia
E-mail: gz@gpp.grudziadz.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o w 2020 r.

Numero di riferimento: PN/01/19
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o w 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część II

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych z pasa drogowego (wykaz punktów poboru – Załącznik nr 2).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część I

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów (wykaz punktów poboru – Załącznik nr 1)

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dostaw energii elektrycznej do:

a) Część I - co najmniej 200 punktów poboru (zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te winny być zrealizowane) oraz co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 10 000,00 MWh.

b) Część II - co najmniej 200 punktów poboru (zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te winny być zrealizowane) oraz co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 5 000,00 MWh.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 5.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:

Otwarcie ofert: nastąpi na https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp w obiekcie zlokalizowanym w Grudziądzu – Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. (Biuro Zarządu – I piętro), ul. Waryńskiego 32-36, w dniu 15.7.2019 r. o godzinie 11:00.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przeprowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający ustala wadium (szczegóły w SIWZ):

Dla części I w kwocie 50 000,00 PLN

Dla części II w kwocie 25 000,00 PLN

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - określony został szczegółowo w SIWZ.

Podstawy wykluczenia - określone zostały szczegółowo w SIWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2019