Leveringen - 258212-2020

03/06/2020    S106

Noord-Macedonië-Skopje: Telecommunicatiebenodigdheden

2020/S 106-258212

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PE Macedonian Broadcasting
Postadres: bb Bld. Goce Delchev
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Lozana Spasovska
E-mail: spasovska@jpmrd.gov.mk
Telefoon: +389 23297134
Fax: +389 23225520

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jpmrd.gov.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Public enterprise
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FM, DAB+ Antenna Systems and Antenna Equipment

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

FM, DAB+ antenna systems and antenna equipment.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 016 955.00 MKD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

FM, DAB+ antenna systems and antenna equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 002-002734
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03-642/1
Benaming:

Vision Doo Uvoz — Izvoz Skopje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vision Doo Uvoz — Izvoz
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Noord-Macedonië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 016 955.00 MKD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: State Commission for Complaints Regarding Public Procurement
Plaats: Skopje
Land: Noord-Macedonië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020