Leveringen - 258214-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Skopje: Elektriciteit

2020/S 106-258214

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Finance of the Republic of North Macedonia
Postadres: Dame Gruev, No12
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Pance Conevski
E-mail: pance.conevski@finance.gov.mk
Telefoon: +389 2-3255631

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://finance.gov.mk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Electricity for Own Needs of the Ministry of Finance

Referentienummer: 01951/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Ministry of Finance requires to procure electricity for its own needs. An overview of the consumption metering points where electricity has to be delivered, is attached to the technical specifications, i.e. the relevant tender documentation available at https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44d10aba-9e4e-4e7f-81ca-212e88ec6fc0/1. In case of a need, the Ministry of Finance as a contracting authority, reserves the right to increase or decrease the number of the measuring points, for which the bidder will be informed in time.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 MKD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

The territory of the Republic of North Macedonia where the Ministry of Finance has its own metering points.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Ministry of Finance requires to procure electricity for its own needs. An overview of the consumption metering points where electricity has to be delivered, is attached to the technical specifications, i.e.the tender documentation available at https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44d10aba-9e4e-4e7f-81ca-212e88ec6fc0/1. In case of a need, the Ministry of Finance as a contracting authority reserves the right to increase or decrease the number of the measuring points, for which the bidder will be informed in time.

It is estimated that the electricity needed for a 12-month period will be around 1 873 000.00 kWh, whereas the estimation for reactive electricity for a 12-month period will be around 56,760.00 kwar.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 033-078591
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03-3426/1
Benaming:

Procurement of Electricity for Own Needs of the Ministry of Finance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Solarpro Holding AD Sofija R.Bugarija — subsidiary in the Republic of Macedonia
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Noord-Macedonië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 MKD
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 MKD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: State Appeals Commission for Public Procurement
Postadres: Boulevard Illinden 63a
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië

Internetadres: http://dkzjn.mk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020