С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 258217-2022

16/05/2022    S94

Бeлгия-Брюксел: Продължаване на работата на Коалицията на EU4Ocean

2022/S 094-258217

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 070-181892)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), CINEA.D.D3 - Sustainable Blue Economy
Пощенски адрес: Chaussée de Wavre 910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: cinea-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Продължаване на работата на Коалицията на EU4Ocean

Референтен номер: CINEA/2022/OP/0009
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е да се осигури непрекъснатост на текущата коалиция EU4Ocean, стартирана през 2020 г. за подпомагане на океаните в Европа, чрез:

— осигуряване на продължаване на текущите дейности;

— консолидиране на вече извършената работа, гарантиране на наследствеността на дейностите, подобряване на сътрудничеството с подходящи международни организации, активни за океаните;

— увеличаване на информираността на партньорите и доразвиването съответно на мрежите, включително развитието на бизнеса и промишлеността, подобряването и поддържането на съответната интернет страница.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/05/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 070-181892

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 18/05/2022
Местно време: 15:00
Да се чете:
Дата: 01/06/2022
Местно време: 15:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 19/05/2022
Местно време: 10:30
Да се чете:
Дата: 03/06/2022
Местно време: 12:00
VII.2)Друга допълнителна информация: