Leveringen - 258223-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Vadsø: Personal computers

2020/S 106-258223

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Bjørn Breivik
E-mail: brbj@sykehusinnkjop.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/131072117.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A National Procurement of Clients and Monitors

Referentienummer: 2020/913
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a prior information notice for a national procurement of clients and monitors.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30213300 Desktop computers
30231300 Beeldschermen
30231310 Platte beeldschermen
30231320 Touchscreenmonitors
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract shall ensure the regional health trusts' stationary and portable clients and computer monitors.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020