Leveringen - 258224-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Oslo: Medische hulpmiddelen

2020/S 106-258224

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)
Nationaal identificatienummer: 889640782
Postadres: Postboks 5, St Olavs plass
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0130
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Bjarte Hjorthaug
E-mail: bjarte.hjorthaug@nav.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130914633.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20-1798 Heat Bags for Children, Footmuff and Rain Cape

Referentienummer: 20-1798
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000 Medische hulpmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NAV is planning to publish an open tender contest for the procurement of heat bags for children, footmuff and rain cape.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 42 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement is for heat bags for children, footmuff and rain cape.

II.2.14)Nadere inlichtingen

The tender will be split into sub-contracts, but the details have not been worked out yet.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/09/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020