Leveringen - 258224-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Oslo: Medische hulpmiddelen

2020/S 106-258224

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)
Nationaal identificatienummer: 889640782
Postadres: Postboks 5, St Olavs plass
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0130
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Bjarte Hjorthaug
E-mail: bjarte.hjorthaug@nav.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130914633.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20-1798 Heat Bags for Children, Footmuff and Rain Cape

Referentienummer: 20-1798
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000 Medische hulpmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 42 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/09/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020