Leveringen - 258226-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Bergen: Brandbluswagens

2020/S 106-258226

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bergen Kommune
Nationaal identificatienummer: 964338531
Postadres: Serviceboks 7880
Plaats: Bergen
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Susan Nordhagen Dahle
E-mail: susan.dahle@bergen.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/120729073.aspx
Adres van het kopersprofiel: https://www.bergen.kommune.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/120729073.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/120729073.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EEA 003-2020 Procurement of a 32 Metre Lift for Bergen Fire Service

Referentienummer: 2019/110494
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contest is for the delivery of a hydraulic 32 metre lift for Bergen Fire Service, which is suitable for extinguishing fires and rescues.

There must also be an option for a 5 + 5 annual service and maintenance contract, including certification.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 666 340.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34952000 Hydraulische hefplatforms
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

See the contracting authority's requirements specification.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 666 340.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Registered in a trade register or company register.

Tenderers must be registered in a company register or trade register in the member state where the tenderer is established. As described in Annex XI of directive 2014/24/EU; suppliers from certain member countries can be required to fulfil other requirements in the mentioned annex.

Minimum requirements for the qualification requirements

Tenderers must be a legally established company.

Documentation: tenderers registered in the Norwegian Register of Business Enterprises do not need to enclose documentation. The contracting authority will inspect the registration by using the organisation number provided in the tenderer's Mercell profile. For tenderers that are not registered in the above-mentioned register, the tenderer must provide certificates or confirmation of registration (equivalent to a company registration certificate) in a trade register or company register as described in the legislation in the country where the tenderer is established. The certificate must not be issued more than 6 months prior to the tender deadline.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Financial key figures, other economic and financial requirements.

In the case of financial key figures specified in the announcement or in the procurement documents, the tenderer declares that the actual value (s) of the key figure (s) requested is as follows:

Eventuele minimumeisen:

Minimum requirements for the qualification requirements

Attach the provisional annual accounts for 2019.

Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract. The required financial capacity will be assessed in relation to the contract's value, services, risk and length.

Documentation for Norwegian tenderers: the contracting authority will check tenderers' financial situation from DIFI's eBevis, Proff Forvalt (https://forvalt.no/) and/or via information given by Creditsafe (https://www.creditsafe.com) and can obtain further information from the Brønnøysund Register Centre. Note that the tender documentation includes guidelines for how tenderers can supplement available information if they wish to do so.

Documentation for foreign tenderers: tenderers must, upon request, submit a credit rating report from a company that has a licence from the Norwegian Data Protection Authority to operate a credit information company in Norway, possibly from a company with the equivalent certification in a member country of the EU/EEA. The credit rating report must be based on updated accounting information.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) minimum requirements for the qualification requirements;

2) the portion of the contract to be carried out by subsuppliers.

Eventuele minimumeisen:

1) Minimum requirements for the qualification requirements

Tenderers must have adequate competence and professional qualifications for managing and quality assuring the assignment. Documentation: the tenderer must attach an overview of the experience and professional qualifications hold by managerial group and/or key personnel that are responsible for the assignment.

2) The portion of the contract to be carried out by subsuppliers.

The tenderer is considering to leave the following part (percentage) of the contract to subsuppliers. Note that if a tenderer has decided to leave a part of the contract to sub-suppliers and rely on subsuppliers' capacity to carry out this part, a separate ESPD is required for such sub-suppliers, see part II, section C above.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bergen Tingrett
Postadres: Tårnplassen 2
Plaats: Bergen
Postcode: 5012
Land: Noorwegen
E-mail: bergen.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 55699700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bergen Tingrett
Postadres: Tårnplassen 2
Plaats: Bergen
Postcode: 5012
Land: Noorwegen
E-mail: bergen.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 55699700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020