Leveringen - 258226-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Bergen: Brandbluswagens

2020/S 106-258226

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bergen Kommune
Nationaal identificatienummer: 964338531
Postadres: Serviceboks 7880
Plaats: Bergen
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Susan Nordhagen Dahle
E-mail: susan.dahle@bergen.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/120729073.aspx
Adres van het kopersprofiel: https://www.bergen.kommune.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EEA 003-2020 Procurement of a 32 Metre Lift for Bergen Fire Service

Referentienummer: 2019/110494
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 666 340.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34952000 Hydraulische hefplatforms
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 666 340.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020