Lavori - 258227-2016

27/07/2016    S143    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Stazione della metropolitana

2016/S 143-258227

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2016/S 131-234350)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „Metropoliten“ EAD
Numero di identificazione nazionale: 000632256
Indirizzo postale: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Iskra Ilieva, inzh. Krasimira Georgieva
E-mail: tenders@metropolitan.bg
Tel.: +359 29212722 / 29212034
Fax: +359 29877892

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.metropolitan.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния — Втори етап — Участък от км 11 + 966,34 /11 + 941,33/ до км 15 + 749,00 с 4 метростанции.

II.1.2)Codice CPV principale
45234125 Stazione della metropolitana
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Поръчката обхваща работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от ІІІ-та метролиния, съгласно изискванията на Възложителя. Общата дължина на участъка е 3 805 м. По трасето се изграждат 4 подземни метростанции — 15, 16, 17 и 18. В участъка на трасето между МС15 и МС16 е предвидена вентилационна уредба. В началото на участъка, в зоната на метродепо Земляне, метротрасето минава по естакада, пресича надземно р. Владайска и след това посредством рампа влиза в тунел. В Идейния проект на Възложителя изпълнението на тунела се предвижда да се извърши по открит способ от ул. „Овча Купел“ до МС16 и по тунелен способ от МС16 до МС18.

Обществената поръчка е разделена на 2 об. позиции:

Първа — Участък от км 11 + 941,33 до км 14 + 277,56 с дължина 2 336,23 м и 2 подземни метростанции;

Втора — Участък от км 14 + 277,56 до км 15 + 749,00 с дължина 1 471,44 м, 2 подземни метростростанции и ж.п. спирка.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/07/2016
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 131-234350

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
anziché:
Data: 01/09/2016
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 19/09/2016
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Условия за отваряне на офертите:
anziché:
Data: 02/09/2016
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 20/09/2016
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Допълнителна информация:
anziché:

(...)

4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството.

5. Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството.

(...)

leggi:

(...)

4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството.

5. Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството.

По т. 4 и т. 5 Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

VII.2)Altre informazioni complementari: