Lavori - 258227-2016

27/07/2016    S143    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Метростанция

2016/S 143-258227

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 131-234350)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Метрополитен“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000632256
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис І“ № 121
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева
Електронна поща: tenders@metropolitan.bg
Телефон: +359 29212722 / 29212034
Факс: +359 29877892

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.metropolitan.bg

Адрес на профила на купувача: http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния — Втори етап — Участък от км 11 + 966,34 /11 + 941,33/ до км 15 + 749,00 с 4 метростанции.

II.1.2)Основен CPV код
45234125
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката обхваща работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от ІІІ-та метролиния, съгласно изискванията на Възложителя. Общата дължина на участъка е 3 805 м. По трасето се изграждат 4 подземни метростанции — 15, 16, 17 и 18. В участъка на трасето между МС15 и МС16 е предвидена вентилационна уредба. В началото на участъка, в зоната на метродепо Земляне, метротрасето минава по естакада, пресича надземно р. Владайска и след това посредством рампа влиза в тунел. В Идейния проект на Възложителя изпълнението на тунела се предвижда да се извърши по открит способ от ул. „Овча Купел“ до МС16 и по тунелен способ от МС16 до МС18.

Обществената поръчка е разделена на 2 об. позиции:

Първа — Участък от км 11 + 941,33 до км 14 + 277,56 с дължина 2 336,23 м и 2 подземни метростанции;

Втора — Участък от км 14 + 277,56 до км 15 + 749,00 с дължина 1 471,44 м, 2 подземни метростростанции и ж.п. спирка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/07/2016
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 131-234350

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 01/09/2016
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 19/09/2016
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 02/09/2016
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 20/09/2016
Местно време: 10:00
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация:
Вместо:

(...)

4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството.

5. Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството.

(...)

Да се чете:

(...)

4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството.

5. Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството.

По т. 4 и т. 5 Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

VII.2)Друга допълнителна информация: