Leveringen - 258229-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Röntgenapparatuur

2020/S 106-258229

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tolldirektoratet
Nationaal identificatienummer: 974 761 343
Postadres: Tollbugata 1A
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0152
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Dag Sverdrup
E-mail: dasv@toll.no
Telefoon: +47 95942930

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.toll.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340239

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Procurement of Body Scanners

Referentienummer: 19/33366
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tolldirektoratet [the Directorate of Norwegian Customs] will enter into a framework agreement to cover the delivery of body scanners to fulfil the scope and meet the scope at the locations deemed suitable by the Tolletaten [Norwegian Customs] at any given time. The framework agreement will also include necessary training of the Norwegian Custom’s personnel and service and maintenance of equipment units delivered as part of the contract. The framework agreement will apply for all of Norwegian Customs and can provide deliveries nationwide. The framework agreement does not cover preparation of premises and associated infrastructure, Norwegian Customs will facilitate this at relevant locations.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111200 Röntgenwerkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tolldirektoratet [the Directorate of Norwegian Customs] will enter into a framework agreement to cover the delivery of body scanners to fulfil the scope and meet the scope at the locations deemed suitable by the Tolletaten [Norwegian Customs] at any given time. The framework agreement will also include necessary training of the Norwegian Custom’s personnel and service and maintenance of equipment units delivered as part of the contract. The framework agreement will apply for all of Norwegian Customs and can provide deliveries nationwide. The framework agreement does not cover preparation of premises and associated infrastructure, Norwegian Customs will facilitate this at relevant locations.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80 %
Prijs - Weging: 20 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement includes an option to extend the contract for 1 year + 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 228-561008
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Framework Agreement for the Procurement of Body Scanners

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tolldirektoratet
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020