Leveringen - 258230-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Vadsø: Medische sets

2020/S 106-258230

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Beate Holter
E-mail: beate.holter@sykehusinnkjop.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/119133042.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedure Packages — Førde

Referentienummer: 2019/999
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620 Medische sets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 660 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Perceel nr.: 1-12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-574718

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1-12
Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mølnlycke Health Care AS
Postadres: Grensesvingen 9
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0661
Land: Noorwegen
Telefoon: +47 22706370
Fax: +47 22706390
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1-12
Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VINGMED AS
Postadres: Solbråveien 13
Plaats: Asker
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 1383
Land: Noorwegen
Telefoon: +47 67580680
Fax: +47 67101212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020