Diensten - 258237-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Aukra: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 106-258237

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aukra Kommune
Nationaal identificatienummer: 964981337
Postadres: Aukraringen 25
Plaats: Aukra
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 6480
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Torstein Andreas Engstad
E-mail: torstein.engstad@aukra.kommune.no
Telefoon: +47 71171558

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/131047743.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.aukra.kommune.no/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winter Maintenance Aukra Municipality 2020-2021 Including Options. New Publication for Lot 5

Referentienummer: 20-866
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 250 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113910 Materiaal voor gladheidsbestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 250 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 15/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Options for 1 + 1 + 1 + 1 year extension of the contract.

The options are mutual.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020