Leveringen - 258250-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Noorwegen-Gardermoen: Röntgencontroleapparatuur

2020/S 106-258250

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 101-245016)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AVINOR AS
Nationaal identificatienummer: 985 198 292
Postadres: PB 150
Plaats: Gardermoen
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 2061
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Arild Langseth
E-mail: arild.langseth@avinor.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.avinor.no

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Purchase and Maintenance of Security Equipment — X-ray Machines for Airports with > 1 million Pax/Year

Referentienummer: 20/01120
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38582000 Röntgencontroleapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Framework (K-189453) and maintenance (K-189454) agreement for X-ray machines for airports with more then 1 million passengers per year.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-245016

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: The duration of the contract, the framework agreement or the dynamic purchasing system, Start date
In plaats van:
Datum: 01/09/2020
Te lezen:
Datum: 01/10/2020
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: The duration of the contract, the framework agreement or the dynamic purchasing system, End
In plaats van:
Datum: 01/09/2023
Te lezen:
Datum: 01/10/2023
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Deadline for receipt of tenders or requests for participation.
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: