Leveringen - 258282-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zwitserland-Sion: Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

2020/S 106-258282

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-236047)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hôpital du Valais — Direction générale projets stratégiques
Postadres: Rue du Grand-Champsec 86
Plaats: Sion
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1951
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Pascal Bruchez
E-mail: pascal.bruchez@hopitalvs.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HVS Sion — extension — éclairage de secours et exutoire de fumée

Referentienummer: 1E3A01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

HVS Sion — extension — éclairage de secours et exutoire de fumée.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-236047

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Te lezen:
Datum: 05/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: