Werken - 258303-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Hillingdon: Installeren van boilers

2020/S 106-258303

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-236094)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Hillingdon
Postadres: London
Plaats: Hillingdon
NUTS-code: UKI74 Harrow and Hillingdon
Postcode: London
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: mbreen@hillingdon.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hillingdon.gov.uk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Hillingdon
Postadres: Civic Centre, High Street
Plaats: Uxbridge
NUTS-code: UKI74 Harrow and Hillingdon
Postcode: UB8 1UW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Michael Breen
E-mail: mbreen@hillingdon.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hillingdon.gov.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Installation of New Domestic Gas Heating Systems and System Upgrades

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331110 Installeren van boilers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The London Borough of Hillingdon (Hillingdon) currently manages and maintains the domestic gas installations of approximately 9,000 tenanted Council properties.

Hillingdon proposes to award a new contract to a single contractor to deliver the Council's requirement of new gas installations and system upgrades to its domestic stock. This may include renewable and combined heat and power installations, heat interface units and Liquefied Petroleum Gas (LPG) installations.

The London Borough of Hillingdon is planning on replacing approximately 200 boilers a year that will be issued on a reactive basis. London Borough of Hillingdon does not provide any guarantees or assurances in respect of the annual value or volumes of work which will be procured under this proposed contract.

The Council intends to award a contract for these services for a period of up to 4 years with an option to extend for up to a further 1 +1 years subject to agreement and satisfactory performance.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-236094

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
In plaats van:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: