Werken - 258303-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Hillingdon: Installeren van boilers

2020/S 106-258303

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-236094)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Hillingdon
Postadres: London
Plaats: Hillingdon
NUTS-code: UKI74 Harrow and Hillingdon
Postcode: London
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: mbreen@hillingdon.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hillingdon.gov.uk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Hillingdon
Postadres: Civic Centre, High Street
Plaats: Uxbridge
NUTS-code: UKI74 Harrow and Hillingdon
Postcode: UB8 1UW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Michael Breen
E-mail: mbreen@hillingdon.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hillingdon.gov.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Installation of New Domestic Gas Heating Systems and System Upgrades

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331110 Installeren van boilers
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-236094

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
In plaats van:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: