Leveringen - 258313-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Derry: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-258313

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Procurement and Logistics Service
Postadres: Supplies Centre, Gransha Hospital, Clooney Road
Plaats: Derry
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT37 6YZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: palsgransha.sourcing@hscni.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Northern Health and Social Care Trust
Postadres: Bretten Hall, Bush Road
Plaats: Antrim
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT41 2RL
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: palsgransha.sourcing@hscni.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Southern Health and Social Care Trust
Postadres: Craigavon Area Hospital, 68 Lurgan Road
Plaats: Portadown
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT63 5QQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: palsgransha.sourcing@hscni.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: South Eastern Health and Social Care Trust
Postadres: Ulster Hospital, Upper Newtownards Rd
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT16 1RH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: palsgransha.sourcing@hscni.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belfast Health and Social Care Trust
Postadres: A Floor, Belfast City Hospital, Lisburn Road
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT9 7AB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: palsgransha.sourcing@hscni.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Western Health and Social Care Trust
Postadres: Altnagelvin Area Hospital, Glenshane Road
Plaats: Londonderry
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT47 6SB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: palsgransha.sourcing@hscni.net

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendersni.gov.uk/epps
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POCT Benchtop Blood Gas Analysis [2702029]

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

POCT Benchtop blood gas analysis.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

POCT Benchtop blood gas analysis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend the contract for any period(s) up to and including 60 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In section I.2), it is stated that this procurement is a joint procedure and contract award is by a Central Purchasing Body. This contract is not a joint contract, it is a Central Purchasing Body Contract operated by BSO PaLS on behalf of the participants listed in section I.1.)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Business Services Organisation, PaLS
Postadres: 77 Boucher Crescent
Plaats: Belfast
Postcode: BT12 6HU
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020