Leveringen - 258316-2020

Submission deadline has been amended by:  312074-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 106-258316

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Birmingham
Postadres: Edgbaston
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG31 Birmingham
Postcode: B15 2TT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Susanna Ting
E-mail: s.y.ting@bham.ac.uk
Telefoon: +44 1214145389

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.birmingham.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/universityofbirmingham/aspx/Home

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Birmingham
Postadres: Edgbaston
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG31 Birmingham
Postcode: B15 2TT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Susanna Ting
E-mail: s.y.ting@bham.ac.uk
Telefoon: +44 1214145389

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.birmingham.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/universityofbirmingham/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/universityofbirmingham/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Laboratory Consumables and Reagents

Referentienummer: FRAM460/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The University has a requirement for an all-encompassing framework to the following lots:

Lot 1: Laboratory consumables;

Lot 2: Laboratory reagents.

The framework agreement will be awarded to up to 4 suppliers per lot, provided the bidder(s) meets the required minimum standards. The bidders may bid for one or combinations of both lots.

The framework agreement will be for a period of four (4) years. Initial contract will be for two (2) year, subject to annual review of cost, competitiveness, sustainability performance and the on-going need for the agreement. The framework agreement may be extended, also subject to annual review.

The framework agreement will not exceed a maximum period of four (4) years.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratory Consumables

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437000 Laboratoriumpipetten en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The University has a requirement for an all-encompassing framework to the following lots:

Lot 1: Laboratory consumables

— consumables general,

— pipettes,

— glassware,

— plastic general,

— health and safety.

Lot 2: Laboratory reagents

— fine chemicals,

— general chemicals,

— biosciences chemicals,

— solvent chemicals,

— laboratory cleaning products.

The framework agreement will be awarded up to 4 suppliers per lot, provided the tenderer(s) meets the required minimum standards. The tenderers may bid for any or all combinations of lots.

The University aim to achieve increased service standards, greater consistency and better commercial terms. The objectives are to:

— rationalise products;

— streamline and simplify processes, reduce administration and improve supplier relationship;

— reduce size of the non-approved supplier base;

— monitor, control and reduce contract leakage;

— establish and monitor a consistent standard of service via a SLA incorporating SMART KPI’s;

— generate savings and process efficiencies;

— increase internal customer satisfaction;

— monitor and increase sustainable procurement methods;

— provide a reliable and consistent supply chain;

— increase the use of e-procurement tool with e-marketplace system. Advanced (Science Warehouse) being the primary method for placing orders.

— ensure compliance with EU Procurement Directives and UK Regulations.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Products and range of goods / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service delivery and management / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability and social value — general policy and procedures / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Supply appraisal questionnaire / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 years +1 + 1 - the framework agreement will not exceed a max period of 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This project may be funded by the European Regional Development Fund (ERDF) or;

— European Structural and Investment Fund (ESIF) or,

— Research Councils UK (RCUK), the strategic partnership of the UK's seven Research Councils.

Additional CPV Codes:

33693000

33696500

33790000

33793000

38437000

33696000

33000000

33100000

33141000

18100000

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratory Reagents

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The University has a requirement for an all-encompassing framework to the following lots:

Lot 1: Laboratory consumables

Lot 2: Laboratory reagents

The framework agreement will be awarded to up to 4 suppliers per lot, provided the bidder(s) meets the required minimum standards. The bidders may bid for any or all combinations of lots.

The framework agreement will be for a period of four (4) years. Initial contract will be for two (2) year, subject to annual review of cost, competitiveness and the on-going need for the agreement. The framework agreement may be extended, also subject to annual review.

The framework agreement will not exceed a maximum period of four (4) years.

The bidder may bid for any of the lot or combinations of lots.

The estimated total spend for the duration of this framework ranges between GBP 3 m to GBP 30 m excluding VAT.

The contracting authority for this framework agreement is the University of Birmingham and will be the primary user however the framework agreement may also be used by the West Midlands Universities.

Additionally, the agreement may also be accessed by other Universities in the United Kingdom. In addition, the University will provide access to the following classifications of user organisations:

• educational establishments: nursery school, primary school, middle or high school, secondary school, academy, special school, Pupil Referral Unit (PRU), Further Education College, University;

• Local Authority Councils: County, Unitary, District, Borough, and Metropolitan Councils (Parish and Community Councils are also permissible users);

• NHS Bodies, the HSC (Northern Ireland) and Ambulance Services.

The participation in and use of the contract by these other authorities would be at the discretion of the supplier and the University on a viability basis e.g. if the existing specification is acceptable, or in certain circumstances can easily be modified e.g. by adding a small additional requirement to the contract with the authorisation of the Lead University (University of Birmingham), and provided the modification would not conflict with the EU directives.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Product and range of goods / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service delivery and management / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Service delivery and management — added value services — innovation and continuous improvement / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Supplier appraisal questionnaires / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 years +1 + 1 - the framework agreement will not exceed a max period of 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This project may be funded by the European Regional Development Fund (ERDF) or;

— European Structural and Investment Fund (ESIF) or,

— Research Councils UK (RCUK), the strategic partnership of the UK's seven Research Councils.

Additional CPV Codes:

33693000

33696500

33790000

33793000

38437000

33696000

33000000

33100000

33141000

18100000

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The University of Birmingham
Postadres: Edgbaston Park Road
Plaats: Birmingham
Postcode: B152TT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: s.y.ting@bham.ac.uk
Telefoon: +44 1214145389

Internetadres: http://www.birmingham.ac.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020