Leveringen - 258318-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Beschermende en veiligheidskleding

2020/S 106-258318

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Police Service of Northern Ireland (PSNI)
Plaats: Belfast
NUTS-code: UKN06 Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: CPD Justice Sector Procurement
E-mail: justice.cpd@finance-ni.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.psni.police.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PSNI - Supply and Delivery of PPE - TYPE 5/6 Coveralls (COVID-19)

Referentienummer: DAC 61/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Urgent Supply and delivery of fully compliant full body coveralls (Type 5/6) to protect police officers and staff in their duties due to the Covid-19 pandemic. The Covid-19 risk is serious and its consequences pose a serious threat to life.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 352 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN06 Belfast
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Urgent Supply and delivery of Type 5/6 coveralls to protect police officers in their duties due to the Covid-19 pandemic. The Covid-19 risk is serious and its consequences pose a serious threat to life.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This Direct Award is being awarded in accordance with regulation 32(c) and procurement policy for Covid-19 for the urgent supply of Type 5/6 coveralls to protect police officers and staff against the threat of Covid-19.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

There are derogations under the regulations to award a contract to a single supplier where the supplies or services can only be supplied by a particular supplier under Regulation 32(2)(c), in this instance insofar as is strictly necessary where, for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable by the contracting authority, the time limits for the open or restricted procedures or competitive procedures with negotiation cannot be complied with. The Cvid-19 risk is serious and its consequences poses a threat to life. There is an urgent need to provide police officers with fully compliant PPE to protect officers and staff against the threat of Covid-19 in the delivery of policing across Northern Ireland. The award of this contract has also been considered in accordance with the UK Government Procurement Policy Note 01/20 - Responding to Covid-19.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

PSNI - Supply and Delivery of PPE - Type 5/6 Coveralls (Covid-19)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Withheld for Security Reasons - Information will be made to the Commission upon request
Plaats: Withheld for Security Reasons
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 352 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

This contract was awarded in accordance with Regulation 32 of the Public Contract Regulations and Procurement Policy for Covid-19 for the urgent supply of type 5/6 coveralls to protect police officers against the threat of Covid-19 which poses a serious risk.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The UK does not currently have any such bodies with responsibilities for appeal/ mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: The UK does not currently have any such bodies with responsibilities for appeal/ mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The UK does not currently have any such bodies with responsibilities for appeal/ mediation procedures

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: The UK does not currently have any such bodies with responsibilities for appeal/ mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020