Leveringen - 258322-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Plymouth: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2020/S 106-258322

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Plymouth
Postadres: Drake Circus
Plaats: Plymouth
NUTS-code: UKK41 Plymouth
Postcode: PL4 8AA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Procurement
E-mail: procurement@plymouth.ac.uk
Telefoon: +44 1752582057

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.in-tendhost.co.uk/plymouthuni

Adres van het kopersprofiel: https://www.plymouth.ac.uk/about-us/university-structure/service-areas/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design, Installation and Provision of Audio-Visual Hardware (AV Refresh 2020-2022)

Referentienummer: JF/UoP/AV_Refresh(2)/006/020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The University of Plymouth (hereafter referred to as the University) intends to procure AV hardware supply, fitting, installation services, and AV consultancy services to maintain and enhance its teaching and learning spaces and where appropriate to realise opportunities to innovate e.g. to study and learn effectively in technology enriched environments both formally and informally. The University wishes to refresh its Audio Video Estate on a rolling refresh basis where 70-100 rooms would typically be in scope each year to be refreshed.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
32330000 Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
32324000 Televisieontvangers
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
32340000 Microfoons en luidsprekers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK41 Plymouth
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The design, installation and provision (supply) of audio-visual hardware for the University of Plymouth, over a number of sites and buildings, for a core contract period of 3 years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability, quality and service / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 046-109644
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JF/UoP/AV_Refresh(2)/006/020
Benaming:

Design, Installation and Provision of Audio-Visual Hardware (AV Refresh 2020-2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G V Multimedia
Nationaal identificatienummer: 4141235
Plaats: Exeter
NUTS-code: UKK4 Devon
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: University of Plymouth
Plaats: Plymouth
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: University of Plymouth
Postadres: Drake Circus
Plaats: Plymouth
Postcode: PL4 8AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@plymouth.ac.uk
Telefoon: +44 1752582057

Internetadres: https://www.in-tendhost.co.uk/plymouthuni

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020