Leveringen - 258323-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Torquay: Diagnosesets

2020/S 106-258323

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Torbay and South Devon NHS Foundation Trust
Nationaal identificatienummer: 1234
Postadres: Acute Trusts, South West Region
Plaats: Torquay
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Julie Cronk
E-mail: julie.cronk@nhs.net
Telefoon: +44 1803210462

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/45644

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TSDFT Covid-19 Test Kits2

Referentienummer: TSDFTCOVID19TEST2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141625 Diagnosesets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Covid-19 diagnostic testing kits.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 118 440.00 GBP / Hoogste offerte: 867 723.10 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK4 Devon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Torbay Hospital.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostic testing kits for Covid-19.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Effectiveness / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

The items required are to assist the contracting authority to respond to the impact of Covid-19 immediately, addressing the public health risk and disruption to services which would otherwise be incurred without them;

2) The Covid-19 pandemic is so novel that the extreme urgency of the situation was unforeseeable by the contracting authority. Ordinarily existing contractual arrangements and emergency stockpiles can be relied upon in such circumstances, however in this case such provisions have proven insufficient to meet the scale of the additional demand for these items;

3) A procurement exercise to establish a new contractual arrangement would not be feasible given the time constraints, making it impossible to undertake a new procurement exercise or to access other commercial agreements

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

TSDFT Covid-19 Test Kits2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro-Lab Diagnostics
Nationaal identificatienummer: 11054945
Postadres: Unit 7 Westwood Court, Clayhill Industrial Estate
Plaats: Neston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: L64 3UH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: uksupport@pro-lab.com
Telefoon: +44 1513531613

Internetadres: https://www.pro-lab.co.uk/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 118 440.00 GBP / Hoogste offerte: 867 723.10 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The items are required to assist the contracting authority to respond to the impact of Covid-19 immediately, addressing the public health risks and disruption to services which would otherwise be incurred without them;

2) The Covid-19 pandemic is so novel that the extreme urgency of the situation was unforeseeable by the contracting authority. Ordinarily existing contractual arrangements and emergency stockpiles can be relied upon in such circumstances, however, in this case provisions have proven insufficient to meet the scale of the additional demand for these items;

3) A procurement exercise to establish a new contractual arrangement would not be feasable given the time constraints, making it impossible to undertake a new procurement exercise or to access other commercial agreements.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Torbay and South Devon NHS Foundation Trust
Postadres: Newton Road
Plaats: Torquay
Postcode: TQ2 7AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: julie.cronk@nhs.net
Telefoon: +44 1803653372

Internetadres: https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Torbay and South Devon NHS Foundation Trust
Postadres: Newton Road
Plaats: Torquay
Postcode: TQ2 7AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: julie.cronk@nhs.net
Telefoon: +44 1803653372

Internetadres: https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Torbay and South Devon NHS Foundation Trust
Postadres: Newton Road
Plaats: Torquay
Postcode: TQ2 7AA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: julie.cronk@nhs.net
Telefoon: +44 1803653372

Internetadres: https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020