Diensten - 258327-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Chelmsford: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 106-258327

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Essex County Council
Postadres: County Hall, Market Road
Plaats: Chelmsford
NUTS-code: UKH3 Essex
Postcode: CM1 1QH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Catherine Martin
E-mail: catherine.martin@essex.gov.uk
Telefoon: +44 7736311658

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.essex.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Waste Services Contract

Referentienummer: 0902
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This prior information notice (PIN) has been issued to the open market to seek expressions of interest from suppliers who wish to participate in a market engagement exercise that will assist Essex County Council (ECC) in understanding the option for replacement contract(s) to the current ‘Integrated Waste Handling Contract’.

Services currently provided as part of this contract include operation and maintenance of Essex County Council's Network of 21 Recycling Centres and 5 Transfer Stations, Haulage and Recyclate Management.

The authority is investigating all future delivery options including disaggregating the current contract by service theme, multiple geographical based contracts and in house delivery.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Waste Service Contract

Perceel nr.: Operation & Management of Recycling Centres for Household Waste & Associated Haulage requirements
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90530000 Exploitatie van een stortplaats
42418000 Lift-, transport-, laad- of loswerktuigen
43315000 Verdichtingsmachines
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH3 Essex
Voornaamste plaats van uitvoering:

Essex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ECC are engaging with the market to shape the replacement of the current ‘Integrated Waste Handling Contract’. Services currently provided include the operation and maintenance of 21 Recycling Centres and 5 Transfer Stations, Haulage, and Recyclate Management.

ECC is investigating all future delivery options including disaggregating the current contract by service theme, multiple geographical based contracts and in-house delivery.

ECC would like to engage with suppliers who have the capabilities to deliver all or part of the services currently managed under our ‘Integrated Waste Handling Contract’ in order to shape a procurement that is cost effective for Essex tax payers whilst delivering innovation and high quality services.

ECC would like to speak to suppliers with capabilities in the following areas:

— waste transfer station management,

— haulage,

— recycling centre operation and management,

— lease or purchase of yellow plant,

— management of recyclates,

— facilities management.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Should you wish to participate in market engagement activity please send expressions of interest to Meera.Darbar@essex.gov.uk no later than 10th June. Sessions will be held on 23rd, 24th and 25th June. Respondents will be selected to participate based on the range of relevant of experience ensuring representation across all applicable sectors. ECC will be in contact to arrange appointment times

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/05/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here: https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=495935789

Go reference: GO-2020529-PRO-16647249

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020