Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 258358-2019

04/06/2019    S106

Duitsland-München: Chassis

2019/S 106-258358

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autobahndirektion Südbayern
Postadres: Seidlstr. 7-11
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80335
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technische Geschäftsstelle
E-mail: vergabe@abdsb.bayern.de
Telefoon: +49 8954552-3444
Fax: +49 8954552-3644
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.abdsb.bayern.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.vergabe.bayern.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergabe.bayern.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Referentienummer: 19-31-27
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34139000 Chassis
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100 Chassis met cabines
34139300 Volledige chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

87477 Sulzberg – Landkreis Oberallgäu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung

1 Stk. 2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/09/2019
Einde: 15/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vergabenummer des öffentlichen Auftraggebers: 19-31-27;

Zu Ziffer II.2.5 siehe Ziffer III.1.1 bis III.1.3;

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=175911

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911

Bei der Angebotswertung wird auf Grundlage der Bietereintragungen im Formblatt „Bietereintragungen“ sowie im Formblatt „Technische Bietereintragungen“ eine Preisvergleichsrechnung über die Entfernungskilometer zur Werkstatt durchgeführt (siehe Formblatt „Wertung – Ermittlung der Wertungssumme“). Siehe auch II.2.5.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=175911

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911

Bei der Angebotswertung wird auf Grundlage der Bietereintragungen im Formblatt „Bietereintragungen" sowie im Formblatt „Technische Bietereintragungen" eine Preisvergleichsrechnung über die Entfernungskilometer zur Werkstatt durchgeführt (siehe Formblatt „Wertung – Ermittlung der Wertungssumme"). Siehe auch II.2.5.

Eventuele minimumeisen:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=175911

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911

Bei der Angebotswertung wird auf Grundlage der Bietereintragungen im Formblatt „Bietereintragungen" sowie im Formblatt „Technische Bietereintragungen" eine Preisvergleichsrechnung über die Entfernungskilometer zur Werkstatt durchgeführt (siehe Formblatt „Wertung – Ermittlung der Wertungssumme"). Siehe auch II.2.5.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=175911

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911

Bei der Angebotswertung wird auf Grundlage der Bietereintragungen im Formblatt „Bietereintragungen" sowie im Formblatt „Technische Bietereintragungen" eine Preisvergleichsrechnung über die Entfernungskilometer zur Werkstatt durchgeführt (siehe Formblatt „Wertung – Ermittlung der Wertungssumme"). Siehe auch II.2.5.

Eventuele minimumeisen:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=175911

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911

Bei der Angebotswertung wird auf Grundlage der Bietereintragungen im Formblatt „Bietereintragungen" sowie im Formblatt „Technische Bietereintragungen" eine Preisvergleichsrechnung über die Entfernungskilometer zur Werkstatt durchgeführt (siehe Formblatt „Wertung – Ermittlung der Wertungssumme"). Siehe auch II.2.5.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Auftragsunterlagen

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/175911

Bei der Angebotswertung wird auf Grundlage der Bietereintragungen im Formblatt „Bietereintragungen" sowie im Formblatt „Technische Bietereintragungen" eine Preisvergleichsrechnung über die Entfernungskilometer zur Werkstatt durchgeführt (siehe Formblatt „Wertung – Ermittlung der Wertungssumme"). Siehe auch II.2.5.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:05
Plaats:

Siehe Anschrift Nr. I.1).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Öffnung der Angebote wird von 2 Vertretern des öffentlichen Auftraggebers durchgeführt. Es sind keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zu diesem Termin zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern an der Regierung von Oberbayern
Postadres: Maximillianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Autobahndirektion Südbayern
Postadres: Seidlstr. 7-11
Plaats: München
Postcode: 80335
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@abdsb.bayern.de
Telefoon: +49 8954552-3444
Fax: +49 8954552-3644
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019