Diensten - 258360-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Energie en aanverwante diensten

2020/S 106-258360

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Local Partnerships
Postadres: 18 Smith Square
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: SW1P 3HZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rachel Toresen-Owuor
E-mail: refit.procurement@local.gov.uk
Telefoon: +44 2071877379

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://localpartnerships.org.uk/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Greater London Authority
Postadres: City Hall, The Queen's Walk
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: SE1 2AA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sylvia Baron
E-mail: Sylvia.Baron@london.gov.uk
Telefoon: +44 2079834100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.london.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

National Energy Performance Contract Framework (RE:FIT)

Referentienummer: 4325070671
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Greater London Authority (GLA) and Local Partnerships are procuring a framework agreement to succeed the current ‘RE:FIT’ framework. The framework will allow public bodies and registered social landlords to contract with providers to make carbon savings and/or costs savings through implementing energy efficiency and/or energy generation measures to their buildings or estates. Service providers will identify and implement energy efficiency and/or generation measures enabling organisations to cut running costs, reduce energy consumption and lower carbon emissions. As part of the terms of the framework agreement, the service provider will guarantee a set level of savings and/or performance over a period of the arrangement.

Further information is provided in relation to the Framework at VI.3).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314000 Energie en aanverwante diensten
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09310000 Elektriciteit
09323000 Stadsverwarming
09330000 Zonne-energie
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31527260 Verlichtingssystemen
31682000 Elektriciteitsbenodigdheden
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
39717200 Klimaatregelingsapparaten
42122000 Pompen
42160000 Boilerinstallaties
42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting
44111520 Warmte-isolatiemateriaal
44115220 Materiaal voor verwarming
44622000 Warmteterugwinningssystemen
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45250000 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
45251000 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties
45251200 Bouwen van verwarmingsinstallatie
45251250 Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie
45251220 Bouwen van warmte-krachtcentrale
45261900 Reparatie en onderhoud van daken
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45421130 Plaatsen van deuren en ramen
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
50721000 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
65410000 Exploitatie van een energiecentrale
71312000 Bouwkundig advies
71313000 Advies inzake milieutechniek
71314200 Energiebeheer
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71314310 Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen
71315000 Technische installaties in gebouwen
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
34928510 Straatlichtmasten
09121200 Leidinggas
09123000 Aardgas
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71323100 Ontwerpen van elektriciteitssystemen
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
42511110 Warmtepompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Greater London Authority (GLA) and Local Partnerships are procuring a framework agreement to succeed the current ‘RE:FIT’ framework. The framework will allow public bodies and registered social landlords to contract with providers to make carbon savings and/or costs savings through implementing energy efficiency and/or energy generation measures to their buildings or estates. Service providers will identify and implement energy efficiency and/or generation measures enabling organisations to cut running costs, reduce energy consumption and lower carbon emissions. As part of the terms of the framework agreement, the service provider will guarantee a set level of savings and/or performance over a period of the arrangement.

Further information is provided in relation to the framework at VI.3).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Project management / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Analysis and design / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Installation phase / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance delivery / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Financing / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Achieving strategic goals and wider benefits / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Pricing approach / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Greater London Authority (GLA) and Local Partnerships have procured the fourth ‘RE:FIT’ framework. The framework will allow public bodies and registered social landlords to contract with providers to make carbon savings and/or costs savings through implementing energy efficiency and/or energy generation measures to their buildings or estates.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 194-471647
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ameresco Ltd
Nationaal identificatienummer: 06614239
Postadres: 5 Wesley Street
Plaats: Castleford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WF10 1JG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asset Plus Energy Performance Ltd
Nationaal identificatienummer: 07320317
Postadres: Larkfleet House
Plaats: Bourne
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PE10 0FF
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouygues E&S Solutions Ltd
Nationaal identificatienummer: 04243192
Postadres: Becket House
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SE1 7EU
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Breathe Energy Ltd
Nationaal identificatienummer: 07023025
Postadres: 13A Tottenham Mews
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: W1T 4AQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cenergist Ltd
Nationaal identificatienummer: 08191364
Postadres: 7 Bede House
Plaats: Washington
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NE37 2SH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centrica Business Solutions UK Ltd
Nationaal identificatienummer: 01874716
Postadres: Millstream, Maidenhead Road
Plaats: Windsor
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SL4 5GD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EDF Energy Customers Ltd
Nationaal identificatienummer: 02228297
Postadres: 90 Whitfield Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: W1T 4EZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Engie Services Ltd
Nationaal identificatienummer: 00598379
Postadres: Shared Services Centre, Q3 Office
Plaats: Newcastle Upon Tyne
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NE12 8EX
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E.ON Control Solutions Ltd
Nationaal identificatienummer: 04681451
Postadres: Westwood Business Park
Plaats: Coventry
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CV4 8LG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mi Space (UK) Ltd
Nationaal identificatienummer: 06280106
Postadres: Midas House
Plaats: Exeter
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: EX2 5WS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SPIE Ltd
Nationaal identificatienummer: 06275653
Postadres: 2nd Floor, 33 Gracechurch Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: EC3V 0BT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TESGL Ltd T/A SSE Enterprise Energy Solutions
Nationaal identificatienummer: 08462158
Postadres: Ocean Court, Caspian Road
Plaats: Altrincham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WA14 5HH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Statkraft UK Ltd
Nationaal identificatienummer: 05742795
Postadres: 41 Moorgate
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: EC2R 6PP
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Switch2 Energy Ltd
Nationaal identificatienummer: 02409803
Postadres: The Waterfront, Salt Mills Road
Plaats: Shipley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD17 7EZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veolia Energy and Utility Services Ltd
Nationaal identificatienummer: 02585759
Postadres: 210 Pentonville Road
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: N1 9JY
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vital Energi Utilities Ltd
Nationaal identificatienummer: 04050190
Postadres: Century House, Roman Road
Plaats: Blackburn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BB1 2LD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The framework will be used for a broad range of measures to reduce CO2 emissions. The service provider guarantees a set level of performance over a period of the arrangement. Support is provided to public bodies using the framework by a third party procured by the GLA (in London) and Local Partnerships (outside of London). The framework is available for use by Public Sector bodies and Registered Social Landlords. A full list (and any future successors to these organisations) is available at https://localpartnerships.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/OJEU-notice-V1.3.pdf which include central govt departments and their arm’s length bodies and agencies, non-departmental public bodies, NHS bodies and local authorities. No public sector body is committed to place an order under the framework.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=497345980

GO Reference: GO-2020529-PRO-16648724

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court of England and Wales
Postadres: The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane
Plaats: London
Postcode: EC4A 1NL
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: chancery.issue@justice.gov.uk
Telefoon: +44 2079477783

Internetadres: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/chancery-division

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The contracting authority will incorporate a minimum of ten (10) calendar days standstill period at the point that information on the conclusion of the framework agreement is communicated to all tenderers. This period allows any unsuccessful tenderer(s) to seek further debriefing information from the contracting authority before the conclusion of the framework agreement. Such additional information should be requested from the address at I.1 of this notice. If an appeal regarding the conclusion of the framework agreement has not been successfully resolved, then the Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015/102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be started within thirty (30) days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting proceedings had arisen. The Court may extend the time limit for starting proceedings where the Court considers that there is good reason for doing so, but not as to permit proceedings to be started more than three (3) months after that date. Where the framework agreement has not been concluded, the Court may set aside the decision to award the framework agreement or order the contracting authority to amend any document and may award damages. If the framework agreement has been concluded, the Court may only award damages, or where the award procedures have not been followed correctly, declare the framework agreement to be ineffective.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020