Diensten - 258368-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Tijdschriften

2020/S 106-258368

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9-21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UKN06 Belfast
Postcode: BT2 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Mcintoshb@BelfastCity.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.belfastcity.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Printing of the 'City Matters' Magazine (including Delivery to Locations Detailed)

Referentienummer: T1994
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22213000 Tijdschriften
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the printing of the 'City Matters' magazine (including delivery to locations detailed).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 520 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN06 Belfast
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

City Matters was established in 2002 and is Belfast City Council’s magazine for residents. It informs residents about council news, decisions and initiatives and is sent out five times a year. City Matters is distributed to homes within the Belfast electoral area.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of paper / Weging: Pass/fail
Kwaliteitscriterium - Naam: Service delivery / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality assurance / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Contingency arrangements / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Environmental management/impact / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-554596
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Printing of the 'City Matters' Magazine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&G Baird
Postadres: Greystone Press Caulside Drive
Plaats: Antrim
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
Postcode: BT41 2RS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9-21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
Postcode: BT9 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9-21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
Postcode: BT9 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9-21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
Postcode: BT9 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020