Leveringen - 258414-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming

2020/S 106-258414

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, ISTAR, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Delivery Team (CBRN DT)
Postadres: YEW 3a, #1342, MOD Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: George Pritchard
E-mail: George.Pritchard112@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067933663

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-equipment-and-support

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-equipment-and-support

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35113200 Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming, 85121200 Diensten door medische specialisten, 33600000 Farmaceutische producten, 33680000 Farmaceutische artikelen, 33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging, 33190000 Diverse medische instrumenten en producten, 33140000 Medische verbruiksartikelen, 24000000 Chemische producten, 24950000 Bijzondere chemische preparaten, 33100000 Medische apparatuur, 33141320 Naalden voor medisch gebruik

Beschrijving
Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming .
Diensten door medische specialisten .
Farmaceutische producten .
Farmaceutische artikelen .
Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging .
Diverse medische instrumenten en producten .
Medische verbruiksartikelen .
Chemische producten .
Bijzondere chemische preparaten .
Medische apparatuur .
Naalden voor medisch gebruik .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.6.2020 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.