Diensten - 258415-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Faciliteitenbeheer

2020/S 106-258415

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, DIO, Defence Infrastructure Organisation (DIO)
Postadres: Kentigern House, Rm 1.2.24, 65 Brown Street
Plaats: Glasgow
Postcode: G2 8EX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: OPC Team
E-mail: DIOCmrcl-OPC@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1412248246

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-infrastructure-organisation

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79993100 Faciliteitenbeheer, 79994000 Contractenbeheer, 80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten, 90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval, 90910000 Reinigingsdiensten, 90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten, 98110000 Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties, 15612500 Bakkerijproducten, 37480000 Machines of apparatuur voor vrijetijdsuitrusting, 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur, 55100000 Hoteldiensten, 55510000 Kantinediensten, 55410000 Barbeheer, 55511000 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's, 55522000 Catering voor transportbedrijven, 60160000 Postvervoer over de weg, 63120000 Opslag- en magazijndiensten, 63516000 Reisorganisatiediensten, 64216110 Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling, 72224000 Advies over projectmanagement, 72253000 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten, 72514100 Faciliteitenbeheer door computerbewerking, 75100000 Administratiediensten

Beschrijving
Faciliteitenbeheer .
Contractenbeheer .
Gespecialiseerde opleidingsdiensten .
Diensten op het gebied van vuilnis en afval .
Reinigingsdiensten .
Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten .
Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties .
Bakkerijproducten .
Machines of apparatuur voor vrijetijdsuitrusting .
Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur .
Hoteldiensten .
Kantinediensten .
Barbeheer .
Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's .
Catering voor transportbedrijven .
Postvervoer over de weg .
Opslag- en magazijndiensten .
Reisorganisatiediensten .
Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling .
Advies over projectmanagement .
Helpdesk- en ondersteuningsdiensten .
Faciliteitenbeheer door computerbewerking .
Administratiediensten .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
10.7.2020 - 19:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.