Diensten - 258416-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Faciliteitenbeheer

2020/S 106-258416

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, DIO, Defence Infrastructure Organisation (DIO)
Postadres: Kentigern House, Rm 1.2.24, 65 Brown Street
Plaats: Glasgow
Postcode: G2 8EX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: OPC Team
E-mail: DIOComrcl-OPC@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1412248246

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-infrastructure-organisation

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79993100 Faciliteitenbeheer, 79994000 Contractenbeheer, 80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten, 90400000 Diensten in verband met afvalwater, 90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval, 90610000 Straatreinigings- en veegdiensten, 90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten, 98110000 Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties, 34930000 Uitrusting voor de scheepvaart, 45000000 Bouwwerkzaamheden, 45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen, 45111100 Sloopwerkzaamheden, 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet, 45111240 Gronddrainage, 45111291 Inrichten van de bouwplaats, 45111310 Demontagewerkzaamheden voor militaire installaties, 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur, 45112730 Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen, 45112740 Landschappelijke vormgeving op luchthavens, 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden, 45210000 Bouwen van gebouwen, 45211100 Werkzaamheden voor huizenbouw, 45213340 Gebouwen in verband met vervoer over water, 45216000 Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen, 45216200 Bouwen van militaire gebouwen en installaties, 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden, 45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen, 45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, 45232150 Werkzaamheden in verband met waterleidingen, 45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden, 45232451 Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden, 45240000 Waterbouwwerkzaamheden, 45244100 Haveninstallaties, 45247120 Waterwegen, met uitzondering van kanalen, 45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties, 50532300 Reparatie en onderhoud van generatoren, 63120000 Opslag- en magazijndiensten, 63712600 Brandstofbevoorrading voor voertuigen, 63721000 Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten, 63733000 Bijtanken van vliegtuigen, 64216110 Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling, 65100000 Waterdistributie en aanverwante diensten, 65111000 Drinkwaterdistributie, 65130000 Exploitatie van watervoorziening, 65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten, 65410000 Exploitatie van een energiecentrale, 65500000 Diensten voor het aflezen van meters, 71310000 Adviezen inzake techniek en bouw, 71311240 Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek, 71314000 Energie en aanverwante diensten, 71315000 Technische installaties in gebouwen, 71315400 Gebouwinspectiediensten, 71356000 Technische diensten, 71500000 Diensten in verband met de bouw, 71631000 Technische inspectiediensten, 71631100 Diensten voor keuring van machines, 71631300 Technische controle van gebouwen, 72224000 Advies over projectmanagement, 72253000 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten, 72514100 Faciliteitenbeheer door computerbewerking, 75100000 Administratiediensten, 79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer, 09133000 Vloeibaar petroleumgas (lpg), 50433000 Kalibreerdiensten, 90620000 Sneeuwruimingsdiensten, 90630000 IJsbestrijdingsdiensten, 90915000 Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen

Beschrijving
Faciliteitenbeheer .
Contractenbeheer .
Gespecialiseerde opleidingsdiensten .
Diensten in verband met afvalwater .
Diensten op het gebied van vuilnis en afval .
Straatreinigings- en veegdiensten .
Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten .
Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties .
Uitrusting voor de scheepvaart .
Bouwwerkzaamheden .
Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen .
Sloopwerkzaamheden .
Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet .
Gronddrainage .
Inrichten van de bouwplaats .
Demontagewerkzaamheden voor militaire installaties .
Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur .
Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen .
Landschappelijke vormgeving op luchthavens .
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden .
Bouwen van gebouwen .
Werkzaamheden voor huizenbouw .
Gebouwen in verband met vervoer over water .
Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen .
Bouwen van militaire gebouwen en installaties .
Civieltechnische en bouwwerkzaamheden .
Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen .
Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen .
Werkzaamheden in verband met waterleidingen .
Waterzuiveringswerkzaamheden .
Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden .
Waterbouwwerkzaamheden .
Haveninstallaties .
Waterwegen, met uitzondering van kanalen .
Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties .
Reparatie en onderhoud van generatoren .
Opslag- en magazijndiensten .
Brandstofbevoorrading voor voertuigen .
Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten .
Bijtanken van vliegtuigen .
Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling .
Waterdistributie en aanverwante diensten .
Drinkwaterdistributie .
Exploitatie van watervoorziening .
Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten .
Exploitatie van een energiecentrale .
Diensten voor het aflezen van meters .
Adviezen inzake techniek en bouw .
Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek .
Energie en aanverwante diensten .
Technische installaties in gebouwen .
Gebouwinspectiediensten .
Technische diensten .
Diensten in verband met de bouw .
Technische inspectiediensten .
Diensten voor keuring van machines .
Technische controle van gebouwen .
Advies over projectmanagement .
Helpdesk- en ondersteuningsdiensten .
Faciliteitenbeheer door computerbewerking .
Administratiediensten .
Gebouwen- en faciliteitenbeheer .
Vloeibaar petroleumgas (lpg) .
Kalibreerdiensten .
Sneeuwruimingsdiensten .
IJsbestrijdingsdiensten .
Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
10.7.2020 - 19:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.