Tjänster - 258420-2020

04/06/2020    S107

Belgien-Bryssel: Drift av sekretariatet för initiativet för kolövergångsregioner på västra Balkan och i Ukraina

2020/S 107-258420

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Postadress: Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Lapinova Jana
E-post: ENER-B3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Energi

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Drift av sekretariatet för initiativet för kolövergångsregioner på västra Balkan och i Ukraina

Referensnummer: ENER/2020/OP/0007
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79412000 Finansiella konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med kontraktet är att upprätta ett sekretariat som ska tillhandahålla logistiskt stöd för genomförandet av 5 delar, såsom att skapa en öppen plattform, skapa band mellan EU:s kolregioner och deras motparter på västra Balkan och i Ukraina genom partnersamverkan, bygga upp kapaciteten hos berörda intressenter på västra Balkan och i Ukraina avseende övergångsrelaterade frågor genom en akademi, tillhandahålla tekniskt stöd i form av expertstöd till ett begränsat antal pilotregioner och hjälpa kolregioner att få tillgång till finansiering för övergångsprojekt eller övergångsprogram.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79421100 Projektövervakning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
79421200 Projektutformning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
09242100 Kololja
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föremålet för denna anbudsinfordran är driften av sekretariatet för initiativet för kolövergångsregioner på västra Balkan och i Ukraina. Huvuduppgiften omfattar följande:

— Skapa en öppen plattform som möjliggör regional dialog med flera intressenter och tillhandahålla ett utrymme för utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis avseende övergångsrelaterade frågor mellan kolregionerna på västra Balkan och i Ukraina.

— Skapa band mellan EU:s kolregioner och deras motparter på västra Balkan och i Ukraina genom partnersamverkan, som ett sätt att främja utbyte och överföring av kunskap, erfarenhet och bästa praxis i övergångsrelaterade frågor.

— Uppbyggnad av kapaciteten hos relevanta intressenter på västra Balkan och i Ukraina avseende övergångsrelaterade frågor genom en akademi som tillhandahåller särskild utbildning om styrning, samhällsengagemang, miljöåtervinning, återställande av mark och tillgångar.

— Tillhandahållande av tekniskt stöd i form av expertstöd till ett begränsat antal pilotregioner på västra Balkan och i Ukraina i syfte att utarbeta färdplaner för övergångar som kan användas och implementeras av relevanta offentliga myndigheter.

— Hjälpa kolregioner att få tillgång till finansiering för övergångsprojekt eller övergångsprogram, baserat på olika tillgängliga källor, inbegripet Europeiska kommissionen, Världsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/07/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/07/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIEN, office 03/37

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen men representeras av högst 1 person. I slutet av mötet för öppnande kommer ordföranden för öppningskommittén att presentera namnen på anbudsgivarna och beslutet huruvida varje mottaget anbud kan godtas. Priset som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L_2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/05/2020