Услуги - 258473-2018

16/06/2018    S114

Пopтyгaлия-Лисабон: Осигуряване на обучителни курсове за следователи на произшествия

2018/S 114-258473

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност
Пощенски адрес: Praca Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT17 Lisboa
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Лице за контакт: Anna Bizzozero
Електронна поща: OPEN142018@emsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://emsa.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на обучителни курсове за следователи на произшествия

Референтен номер: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Основен CPV код
80531200 Услуги по техническо обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е да се разработят и предоставят обучителни курсове във връзка с разследвания на морски произшествия и да се разработят съответните учебни материали, включително презентации, упражнения, случаи на използване и помощни материали. Курсовете са разделени на 2 отделни обособени позиции, в резултат на което ще има отделен рамков договор за услуги за всяка позиция, със следния предмет:

— обособена позиция 1: курс за основни умения за следователи на произшествия,

— обособена позиция 2: курс за напреднали за следователи на произшествия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 292 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Курс за основни умения за следователи на произшествия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80510000 Услуги по специализирано обучение
80530000 Услуги по професионално обучение
80531200 Услуги по техническо обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Ще бъдат проведени 12 сесии в ЕАМБ или в държава — членка на ЕС/ЕИП, и 8 — в държави извън ЕС/ЕИП.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е да се определи(ят) подходящ(и) лектор(и), който(които) ще:

— подпомага(т) обучителя(ите) на ЕАМБ по темите, посочени в точка 2.1.1. Конкретното участие ще се договори между обучителя(ите) на ЕАМБ и изпълнителя поне 3 седмици преди датата, на която трябва да се проведе планираното обучение. Модулите, за които изпълнителят следва да съдейства на обучителя на ЕАМБ, ще бъдат изчислени на общо 11 часа;

— разработи(ят) съдържанието и свързани практически упражнения/проучвания на случаи (провеждани в класната стая) и осигури(ят) модули съгласно плана за курсовете въз основа на темите, посочени в точка 2.1.2, което възлиза общо на 24 часа. Изпълнителят следва да изготви подходящи учебни материали преди първата обучителна сесия и да ги актуализира между следващите сесии, ако е необходимо, въз основа на обратната информация от участниците във връзка с постигането на целите на курса, както е определено в точка 2.1.2, в сътрудничество с обучителя(ите) на ЕАМБ. Изпълнителят следва да насърчи висока степен на активно участие от всички участници в курса и в тази връзка споменатите упражнения/проучвания на случаи следва да се проведат в класната стая, като участниците следва да бъдат разделени на групи.

Освен това подкрепящата документация трябва да включва обширни учебни материали, които да се раздадат на участниците.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 128 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

курс за напреднали за следователи на произшествия.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80531200 Услуги по техническо обучение
80530000 Услуги по професионално обучение
80510000 Услуги по специализирано обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Ще бъдат проведени 12 сесии в ЕАМБ или в държава — членка на ЕС/ЕИП, и 4 — в държави извън ЕС/ЕИП.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е да се определи(ят) подходящ(и) лектор(и), който(които) ще:

— подпомага(т) обучителя(ите) на ЕАМБ по темите, посочени в точка 2.2.1. Конкретното участие ще се обсъди между обучителя(ите) на ЕАМБ и изпълнителя поне 3 седмици преди датата, на която трябва да се проведе планираното обучение. Модулите, за които изпълнителя следва да съдейства на обучителя на ЕАМБ, са изчислени на общо 6 часа;

— разработи(ят) съдържанието и свързани практически упражнения/проучвания на случаи (провеждани в класната стая) и осигури(ят) модули съгласно плана за курсовете въз основа на темите, посочени в точка 2.2.2, което възлиза общо на 29 часа. Изпълнителят следва да изготви подходящи учебни материали преди първата обучителна сесия и да ги актуализира между следващите сесии, ако е необходимо, въз основа на обратната информация от участниците във връзка с постигането на целите на курса, както е определено в точка 2.2.2, в сътрудничество с обучителя(ите) на ЕАМБ. Изпълнителят следва да насърчи висока степен на активно участие от всички участници в курса и в тази връзка споменатите упражнения/проучвания на случаи следва да се проведат в класната стая, като участниците следва да бъдат разделени на групи.

Освен това подкрепящата документация трябва да включва обширни учебни материали, които да се раздадат на участниците.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 164 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/07/2018
Местно време: 20:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/07/2018
Местно време: 11:00
Място:

В офиса на Европейската агенция по морска безопасност, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Португалия, в 11:00 ч (централноевропейско време), което е 10:00 ч в Лисабон.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Ако желаете да присъствате, моля, изпратете заявление (поне 5 календарни дни преди датата на отварянето) на следния адрес за електронна поща: OPEN142018@emsa.europa.eu, като посочите името на лицето, което ще присъства, и оферента, когото те представляват.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luzembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2018