Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugalia-Lizbona: Usługi szkolenia dla inspektorów

2018/S 114-258473

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Adres pocztowy: Praca Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT17 Lisboa
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
Osoba do kontaktów: Anna Bizzozero
E-mail: OPEN142018@emsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://emsa.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi szkolenia dla inspektorów

Numer referencyjny: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Główny kod CPV
80531200 Usługi szkolenia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest opracowanie i realizacja szkoleń dotyczących postępowań wyjaśniających okoliczności wypadków na morzu oraz opracowanie stosownych materiałów szkoleniowych, w tym prezentacji, ćwiczeń, studiów przypadku oraz uwag dodatkowych. Szkolenia zostały podzielone na 2 części, w związku z czym zostaną zawarte osobne umowy ramowe:

– Część 1: Szkolenie obejmujące podstawowe umiejętności inspektorów,

– Część 2: Szkolenie zaawansowane dla inspektorów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 292 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenie obejmujące podstawowe umiejętności inspektorów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80531200 Usługi szkolenia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

12 sesji, które mają zostać przeprowadzone w EMSA lub w kraju członkowskim UE/EOG i w 8 krajach spoza UE/EOG.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest wybór odpowiedniego zespołu szkoleniowego (zespołów szkoleniowych), który:

— udzieli wsparcia trenerom Agencji na podstawie punktów znajdujących się w pkt 2.1.1. Dokładny poziom zaangażowania zostanie uzgodniony między trenerami Agencji a wykonawcą co najmniej na 3 tygodnie przed datą planowanego szkolenia. Wymiar czasowy modułów, w ramach których wykonawca na wspomagać realizację szkolenia przez trenera EMSA, wynosi około 11 godzin,

— opracuje treść, związane ćwiczenia praktyczne / studia przypadku (przeprowadzane w sali zajęć) oraz przedstawi moduły zgodnie z harmonogramem na podstawie punktów znajdujących się w pkt 2.1.2 w wymiarze 24 godzin. Wykonawca przygotuje stosowne materiały szkoleniowe przed pierwszym szkoleniem i zaktualizuje je na potrzeby kolejnych szkoleń, jeżeli to konieczne, na podstawie informacji zwrotnych od uczestników dotyczących osiągnięcia celów szkolenia, jak określono w pkt 2.1.2 i we współpracy z trenerem EMSA. Wykonawca powinien zachęcać uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i w tym celu wspomniane już ćwiczenia/studnia przypadków, przeprowadzone w sali lekcyjnej, powinny mieć formę ćwiczeń grupowych.

Dokumentacja pomocnicza powinna zawierać obszerne notatki ze szkolenia, które później zostaną przekazane uczestnikom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 128 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenie zaawansowane dla inspektorów.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80531200 Usługi szkolenia technicznego
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

12 sesji, które mają zostać przeprowadzone w EMSA lub w kraju członkowskim UE/EOG i w 4 krajach spoza UE/EOG.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest wybór odpowiedniego zespołu szkoleniowego (zespołów szkoleniowych), który:

— udzieli wsparcia trenerom Agencji według poszczególnych punktów zawartych w pkt 2.2.1. Dokładny poziom zaangażowania zostanie uzgodniony między trenerami Agencji a wykonawcą co najmniej na 3 tygodnie przed datą planowanego szkolenia. Wymiar czasowy modułów, w ramach których wykonawca ma wspomagać realizację szkolenia przez trenera EMSA, wynosi 6 godzin,

— opracuje treść, związane ćwiczenia praktyczne / studia przypadków (przedstawione w sali lekcyjnej) oraz przedstawi moduły zgodnie z harmonogramem na podstawie punktów znajdujących się w pkt 2.2.2 w wymiarze 29 godzin. Wykonawca przygotuje stosowne materiały szkoleniowe przed pierwszym szkoleniem i zaktualizuje je na potrzeby kolejnych szkoleń, jeżeli to konieczne, na podstawie informacji zwrotnych od uczestników w celu osiągnięcia celów szkolenia, jak określono w pkt 2.2.2 i we współpracy z trenerem EMSA. Wykonawca powinien zachęcać uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i w tym celu wspomniane już ćwiczenia/studnia przypadków, przeprowadzone w sali lekcyjnej, powinny mieć formę ćwiczeń grupowych.

Dokumentacja pomocnicza powinna zawierać obszerne notatki ze szkolenia, które później zostaną przekazane uczestnikom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 164 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2018
Czas lokalny: 20:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

w biurze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalia, o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego (10:00 czasu w Lizbonie).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podmioty wyrażające chęć uczestnictwa proszone są o przesłanie wniosku (co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem otwarcia ofert) na następujący adres poczty elektronicznej: OPEN142018@emsa.europa.eu, podając nazwisko osoby wyznaczonej do uczestnictwa oraz nazwę/nazwisko oferenta, którego dana osoba reprezentuje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luzembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2018