Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 258507-2018

16/06/2018    S114    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз

2018/S 114-258507

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
Електронна поща: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Телефон: +352 43032367

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: https://curia.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Основен CPV код
90911200
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на всички сгради, вътрешни и външни помещения и повърхности на Съда на Европейския съюз.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Сгради, зелени площи, вътрешни и външни помещения и повърхности на Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на всички сгради, вътрешни и външни помещения и повърхности на Съда на Европейския съюз:

Позиция 1: – Основно почистване на помещения, дежурства, услуги на помощно звено и интервенции при сняг и заледявания;

Позиция 2: – Различни специфични почиствания, наречени „нечести“;

Позиция 3: – Почистване на остъклени елементи на фасади и покриви;

Позиция 4: – Консумативи и антистатични килими;

Позиция 5: – Услуги за контрол на вредители;

Позиция 6: – Управление на околната среда;

Позиция 7: – Зелени площи и озеленяване на външни повърхности;

Позиция 8: – Услуги по заявка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката ще бъде подновена с мълчаливо съгласие за 3 периода от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да има необходимата правоспособност за работа в професионалната дейност, посочена в поръчката (вписване в съответен търговски или професионален регистър, регистрация за социално осигуряване, регистрация по ДДС, разрешително за пребиваване и др.), в съответствие със законодателството в държавата, в която е установен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/08/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Люксембург.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

От лицата, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се изисква да потвърдят това по електронна поща на посочения в точка I.1 адрес най-късно до 16.7.2018 г., 17:00 часа (местно време) и да предоставят надлежна оторизация от офериращата фирма. Може да присъства 1 представител за дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Април 2024 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Планирани са 2 посещения на място и информационна среща за 7.8.2018 г. (10:00 ч.) и на 9.8.2018 г. (10:00 ч.).

Участието в едно от тези посещения е задължително, за да се подаде оферта. Не е разрешено участие и в 2-те посещения.

От лицата, които желаят да присъстват на посещението на място, се изисква да потвърдят това по електронна поща на посочения в точка I.1 адрес най-късно до 3.8.2018 г., 17:00 часа (местно време) и да предоставят надлежна оторизация от офериращата фирма.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: Rue Wiertz
Град: Bruxelles
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Телефон: +33 388172313
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Нормативно установен срок на Общия съд.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2018